Skip to main content

OF er positive til ny kommuneplan for areal (KPA) som inneholder mange positive endringer, blant annet krav om naturrestaureringstiltak ved tiltak i sjø og en styrking av byggeforbudet langs vassdrag. OF har også spilt inn enkelte forslag til endringer, blant annet forslag til en bestemmelse ment for å hindre langvarig uønsket oppankring av båter, og et forslag om å vurdere naturrestaurering og tilbakeføring fremfor utvikling i enkelte utviklingsområder.

Bakgrunn

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til Oslo kommunes nettsider og orientering om høring av forslag til ny KPA.

OF er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden. OF fungerer blant annet som et høringsorgan for plansaker som angår friluftslivet og miljøtilstanden i og rundt fjorden.

OF ønsker å gratulere Oslo kommune med et forseggjort og meget omfattende planforslag til ny arealdel. Det er helt tydelig lagt ned en betydelig innsats i planarbeidet. Det er en ambisiøs plan som tar siktemål på å konkretisere målsettingene fra kommuneplanens samfunnsdel (KPS) fra 2018. I planbeskrivelsen står det at ny KPA skal:

– Bidra til å videreutvikle den sosialt bærekraftige hverdagsbyen i form av økt boligbygging i tråd med befolkningsveksten. Bolig- og stedsutviklingen skal skje med kvalitet, og sikre attraktive steder med fokus på nabolagsverdier, grønnstruktur og vassdrag, nærmiljø, folkehelse og trygge, gode nabolag for alle

– Bidra til oppnåelse av nullutslippsmålene og reduksjon av klimagassutslipp i kommunen gjennom byutvikling langs banenettet og prioritering av utvikling innenfra og ut, og legge til rette for en robust og samfunnssikker by i møte med klimaendringer

– Videreutvikle Oslos hovedstadsfunksjoner, sikre god regional samhandling og legge til rette for et konkurransekraftig og mangfoldig næringsliv

– Legge grunnlaget for økt gjennomføring med kvalitet gjennom aktiv bruk av plansystemet og planverktøy, og effektiv plan- og byggesaksbehandling

Planen knyttes både direkte og indirekte, via samfunnsdelen, til FNs bærekraftsmål.

OFs nedslagsfelt er i utgangspunktet fjorden, men strekker seg også til å omfatte vassdragene som kobler fjorden og marka. Generelle spørsmål knyttet til miljø og friluftsliv er også innenfor hva OF uttaler seg om.

 

Oslofjordens Friluftsråd har følgende kommentarer i forbindelse med planarbeidet:

 

Utviklingsområder

Ny kommuneplan legger opp utvikling- og transformasjonsområder fra KPA 2015, som anses som ferdig utbygget, foreslås endret til konsolideringsområder. I disse områdene skal arealbruken i hovedsak videreføres, men det åpnes for økt utnyttelse og fortetting.

Ny KPA legger også opp til enkelte nye utviklingsområder, hvor det åpnes for vesentlig endring av arealbruk og utnyttelse. Av disse områdene er det Vækerø som har størst relevans for OF. Hensyn til naturmangfold, miljø og friluftsliv vil bli hensyntatt i en eventuell reguleringsplan og OF har foreløpig ingen kommentarer til at dette området blir trukket frem som utviklingsområde.

Grønlikaia blir også pekt ut som nytt utviklingsområde, basert på eksisterende reguleringsplan. OF er klar over at det er en pågående reguleringsprosess for dette området. Denne legger opp til en betydelig utnyttelse og transformasjon i strandlinjen. Her mener vi at kommunen burde benyttet muligheten til å sikre allmenhetens tilgang til sjøen og ivareta naturverninteresser.

Filipstad har ligget som utviklingsområde i KPA 2015, og ligger fortsatt som det. Samtidig er det avsatt arealer til friluftsområder i sjø her for å tilrettelegge for bading, noe som OF anser som positivt. OF avventer den pågående prosessen rundt framtidig løsning for fergeanløp.

Skøyen har også ligget inne som utviklingsområde siden KPA 2015. Her oppheves nå kommunedelplanen for området. Ny områderegulering for Skøyen er vedtatt og sendt til departementet for endelig godkjenning. I ny KPA er byggegrense mot sjø i området ved Bestumkilen / utløpet av Hoffselva flyttet ut i fjorden i tråd med områdeplanen. OF har forståelse for behovet for å identifisere områder med potensial for fortetting og utvikling. Likevel mener vi at Oslo kommune her går glipp av en fantastisk mulighet for å plassere seg i førersetet når det kommer til naturrestaurering. Brakkvannsdeltaer er høyproduktive våtmarker/flommarker med et særlig høyt artsmangfold, både av terrestriske og akvatiske/marine arter. Dette området mener vi burde vært tenkt som et fyrtårnprosjekt i naturrestaurering og tilbakeført som et våtmarksområde, fremfor utfylling og utbygging. Dette ville vært et skritt i retning av å nå målene nedfelt i Montreal-avtalen.

 

Vann og vassdrag

Oslo kommune har gjort en fantastisk jobb knytt til kartlegging og kartfesting av vassdragene i kommunen, et arbeid som vil gi positive effekter for kommunen også utover planarbeidet.

Vernet knyttet til vann og vassdrag er betydelig styrket. Disse områdene er viktige både som friområder, for naturmangfold, klimatilpassing og de har stor påvirkning på miljøtilstanden i Oslofjorden.

Det er veldig positivt at byggeforbudet i 20 meter fra vassdrag / 12 meter fra sidevassdrag har blitt gjort om fra en retningslinje til en bestemmelse. Bekkelukking og igjenfylling av dammer forbys og det legges opp til at lukkede bekker skal gjenåpnes.

Det er veldig positivt at temakart T4 blir juridisk bindene og kartet skal legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen.

 

Fjorden

Et særlig viktig og positivt tilskudd til ny KPA er kravet til at alle tiltak i sjø skal følges av naturrestaureringstiltak. At dette er utført som en skal-bestemmelse og uten unntak gjør det ekstra positivt. OF anbefaler at planbeskrivelsen bør forklare nærmere hva som ligger i naturrestaurering og hva som forventes av kvalitetssikring osv.

For å hindre langvarig oppankring av båter og slitasje på sjøbunnen i områder hvor dette ikke er ønskelig mener OF det ville vært formålstjenlig med en bestemmelse som regulerer dette. En slik bestemmelse bør være tidsbegrensende (for eksempel. 72 timer) og sette et minimumskrav hvor mye båten må flyttes. Etter samtale med andre interessegrupper kan en slik bestemmelse formuleres slik:

Forbud mot oppankring av fritidsbåter, yrkesfartøy og andre flytende innretninger uavhengig av lengde med unntak av på merkede plasser, bøyer eller arealer i maksimalt 72 timer. Etter 72 timer på tillatt område pålegges båten/innretningen flyttet minimum 1 nautisk mil før båten kan ankre på nytt sted. Forslag til egnede plasser er Frognerkilen og Skinnerbukta, i tillegg til angitte gjestebrygger og kaier. Forbudet gjelder ikke fartøy som har avtale med Oslo Havn.

Det har ved tidligere anledninger vært diskutert mulighetene for å åpne og tilgjengeliggjøre enkelte av bryggene forbeholdt for fritidsbåter. Dette blir blant annet foreslått i Oslo kommunes egen mulighetsstudie «Aktiv vannflate». Her skriver kommunen: «Det bør imidlertid
utforskes muligheter for å åpne opp flere av flytebryggene for allmennheten og slik sikre flere tilganger til vannet.» Dette mener OF ville vært et flott tiltak som ville vært et positivt bidrag.

Ny KPA har mange nye positive sider ved seg. Planen inneholder mange gode grep som vil ha positive effekter på både allmenhetens tilgang til fjorden, muligheter for natur- og friluftsopplevelser og miljøpåvirkningen på fjorden. Samtidig savner OF at planen i større grad forankres i annet relevant planverk. Da tenker vi særlig på «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» fra 2021 og «Aktiv Vannflate». OF savner også tydeligere og mer forpliktende bestemmelser knyttet til arealnøytralitet.

Vi benytter anledningen til å takke for muligheten til å uttale oss.

 

Sendt:

  • Oslo kommune

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Oslo kommune
  • FNF Oslo- og Akershus
  • Statsforvalteren i Oslo- og Akershus

Les også

Filter

AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Chemering Nobel: Brev til klima- og miljøministeren

7. juni 2024
16 ordførere og 34 organisasjoner har undertegnet et opprop om at det utredes en løsning der nitrogenholdig avløp fraktes til Norskehavet og slippes ut der. Oslofjorden kan ikke ofres for sprengstoff! 
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden

3. juni 2024
Miljødirektoratet foreslår å gi sprengstoffprodusenten Chemering Nobel tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen pr. år i indre fjord. Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen  for å redde fjorden!
NesoddenUttalelser

Innspill til høring av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum

22. mai 2024
Kommentarer i forbindelse med høring av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og områdene langs sjøen.
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

15. mai 2024
OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.