Skip to main content

Det varsles om privat initiativ og ønske om å etablere en Mummiverden i et større planområde ved Rødberg – Lillejordet. En del av området ligger innenfor det som i kommuneplanens arealdel er avsatt til framtidig fortetting/boligutbygging, men da utenfor det som i vedtatt langsiktig arealstrategi er angitt som prioritert område for boligutvikling.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har etter avtale Norconsult AS  fått utsatt høringsfrist.

Vi har følgende innspill til planoppstart:

Friluftsliv

Særlig viktig i friluftslivsammenheng er kyststrekningen der bl.a. den merkete og tilrettelagte «Fjordstien» går, dvs en del av kyststien i Larvik. Larvik og omegn turistforening står som kjent bak merking og tilrettelegging. Området er ellers oppført som et nærfriluftsområde i Naturbase (ID: FK00031368).
OF er selv kjent i og har befart området. En vinterdag bærer stinettet midt i planområdet med spor i snøen tydelig preg av å være et rekreasjonsområde der bl.a. lokale beboere lufter hunder mm. En padleled er i Naturbase også tegnet inn langs sjøen, en anbefalt padlestrekning. Attraktive og mye brukte strender ligger både sør og nord på planområdets sjøside.

Mulig løsning inkludert parkering. Fra planinitiativ

Vi minner for øvrig om “Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv” som regjeringen la fram i 2021.
OF anser det som svært viktig fremover at kystkommunene rundt Oslofjorden implementerer innsatsområder og tiltak som inngår i regjerningens plan. Dette er svært viktig for å bl.a. bedre fjordens friluftsmuligheter. Blant de 8 innsatsområdene i planen er det å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen og opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv. I planen inngår ikke mindre enn 63 forslag til tiltak innenfor de 8 innsatsområdene.

Naturverdier

Det er registrert flere naturtyper i området, både etter DN-håndbok 13 og etter nylig gjennomført NIN-kartlegging:
– Utvalgt naturtype hule eiker av svært høy kvalitet Faktaark – Naturtyper NiN (miljodirektoratet.no)
– Frisk rik edellauvskog av høy kvalitet Faktaark – Naturtyper NiN (miljodirektoratet.no)
– Viktig bekkedrag, faktaark (faktaark.naturbase.no)
– Rik edelløvskog, faktaark  (faktaark.naturbase.no)
– Slåttemark Faktaark – Naturtyper NiN (miljodirektoratet.no)
– Naturbeitemark Faktaark – Naturtyper NiN (miljodirektoratet.no)
– Lågurteikeskog av høy kvalitet, rødlistekategori sårbar Faktaark – Naturtyper NiN (miljodirektoratet.no)
– Sørlig etablert sanddynemark, rødlistekategori sterkt truet Faktaark – Naturtyper NiN (miljodirektoratet.no)

 

På vår befaring har vi også registrert flere rødlistet asketrær i området og det er på sjøsiden også flere større lindetrær i en steinur. Vi vil ellers påpeke en for Oslofjordområdet uvanlig frodig og rik bregne- og moseflora på bratte og østvendte svaberg mot sjøen i øst.

 

Det er i Artsdatabanken plottet en rekke fremmede arter i området. OF påviste for egen del flere av disse artene inkludert en del sibir-/alaskakornell som ikke tidligere er plottet i området.

 

Vi erfarer etter egen befaring i vinterhalvåret med snødekke at området også er et viktig vilt-/funksjonsområde for rådyr.

 

Krav om konsekvensutredning

Om en velger å gå videre med planene erfarer vi at planinitiativet er såpass omfattende at det vil utløse krav om konsekvensutredning, noe Larvik kommune også har tatt opp. I denne sammenheng understreker vi viktigheten av at fagbiologer i sommerhalvåret kartlegger hele planområdet for fugl, invertebrater, sopp, karplanter, lav, mose mfl. De tilfeldige kartleggingene som er utført og plottet i området i Artsdatabanken er et for dårlig faglig grunnlag å fatte videre beslutninger på. Vi nevner også at de nylig gjennomførte NIN-kartleggingene i liten/ingen grad fokuserer på kartlegging/bestemmelse av arter, inkl. rødlistede arter. Fremmedarter bør også kartlegges med tanke på å hindre spredning i området.

 

Landskap

Østsiden av planområdet inneholder flotte landskapselement som i sin helhet må søkes bevart. I området inngår mot øst inngår også flere skrinne og bratte furukoller som er flotte landskapselementer og som bør bevares.
Velger en å gå videre med planene bør en i forbindelse med konsekvensutredning lage en 3D-modell som viser hvordan planinitiativet vil bli seende ut ifra ulike ståsteder og vinkler. Dette er spesielt viktig med tanke på hvordan det vil fremstå fra sjøsiden.

 

Gammel mølle

Nordøst i området er det langs en bekk rester etter tidligere møllevirksomhet. Dette er spennende historie og elementer som bør søkes bevart og vedlikeholdt og som en bør informerer turgåere om.

 

Arealnøytralitet og veien videre

Oslofjordområdet er i sterk vekst. Hvert år øker befolkningen rundt Oslofjorden med 20.000 mennesker. Samtidig er det et stort etterslep på nye fri- og rekreasjonsområder for å ta imot den økte befolkningsveksten. Mange søker seg til Oslofjordens strender og svaberg året rundt. Vi erfarer at det aktuelle planområdet ofte er en type område med sentral beliggenhet til større befolkningsgrupper som flere andre Oslofjordkommuner velger å bevare til rekreasjon og friluftsliv fremfor å nedbygge. Vi erfarer at det fra initiativtakers side er vurdert et par andre områder som er frafalt. Vårt spørsmål er om det kan være andre alternative plasseringer i kommunen som allerede er nedbygd/ligger brakk – f.eks nedlagte granittbrudd? Vi savner i planen et fokus på arealnøytralitet. Vi kan nevne at på landsbasis vurderer/utreder eller har allerede over 35 kommuner innført arealnøytralitet i sitt planarbeid. For 2-3 år siden var det kun to kommuner.

 

Hvis en velger å gå videre med planene er vår anbefaling at en i sin helhet bør unngå all utvikling på sjøsiden, ikke minst i den delen av planområdet der det fra initiativtakers side er skisser om småbåthavn, fergekai og parkeringsplasser. Her er det kartlagt ikke mindre enn tre viktige og rødlistede naturtyper av høy kvalitet; sørlig etablert sanddynemark, utvalgt naturtype hule eik og lågurteikeskog (se lenker over). I tillegg anser vi at småbåthavn, parkeringsplass og fergekai/ferge her vil være negativt for framtidig rekreasjon og friluftsliv.

Et annet forhold er at en opplevelsespark i området i langt større grad vil medføre begrensinger i allmennhetens ferdselsmuligheter enn i et evt. framtidig boligområde. Dette er forhold som også må konsekvensutredes og der en også bør vurdere avbøtende tiltak.

 

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til planarbeidet og ber om å holdes orientert om videre planprosess.

 

Sendt:

Norconsult AS

 

Kopi:

  • Larvik kommune
  • FNF Vestfold
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • OFs rådsmedlemmer i Larvik

Flere uttalelser

Filter

LarvikUttalelser

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

15. mars 2023
Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
Eng med Ålegress
LarvikUttalelser

Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill

7. februar 2023
Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige…
Blodstorknebb
LarvikUttalelser

Kommentarer til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik

31. januar 2023
En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
LarvikUttalelser

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Hummerbakken

2. desember 2022
En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 
Larvik

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
Eng med Ålegress
Larvik
Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill
Blodstorknebb
Larvik
Kommentarer til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik