Skip to main content

Konklusjon

Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige naturtyper. Nedbygging og arealbruk er, som det bl.a. framgår i Naturbase, en årsak til at disse naturtypene er i tilbakegang. Vi gir uttalelser og innspill til en rekke planer rundt Oslofjorden og det er sjelden vi opplever at det er såpass mange og forskjellige viktige naturkvaliteter – og typer involvert i et ønsket utviklingsområde. Norge har også nylig signert Montreal-avtalen der et overordnet mål er å stoppe naturødeleggelse. Da er det etter vårt syn også viktig å fokusere på all utvikling som hver for seg kan anses som liten eller uvesentlig i utgangspunktet. Vi anbefaler derfor at en utreder muligheter for å utvide eksisterende båthavner i nærområdet med færre naturverdier framfor å legge til rette for en utvidet arealbruk som kan være negativt for betydelige naturverdier i Hummerbakkfjorden.

 

Det foreslås en utvidet småbåthavn i området med plass opp til 35 båter og som dekker et areal på knappe 3 dekar. Dette i et trangt parti inne i Hummerbakkfjorden. Vi kan ikke se at det framkommer hvor mange båtplasser dagens småbåthavn har, men ut ifra flyfotos synes dette å ligge på 12-15 småbåter. Det framgår ellers at tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel, der det er avsatt areal i sjø for utvidelse.

 

Sårbart område

Området ligger tett inntil Hummerbakken naturreservat, et av de viktigste våtmarksområdene langs Brunlaneskysten. Våtmarksområdet er viktig for både rastende våtmarksfugl i trekktidene vår og høst og også som overvintrings- og hekkelokalitet for bl.a. rikser, ender, gjess og vadefugl, inkl. flere arter oppført på norsk rødliste. I tillegg er planområdet dels overlappende og omkranset av svært viktige naturtyper som bløtbunnsområde og en ålegrasseng. I tillegg ligger småbåthavna tett opp til viktige og svært viktige naturtyper som:

  • strandeng og strandsump
  • rik sump – og kildeskog
  • brakkvannsområde

Ålegrasenger er viktige leveområde for bl.a. yngel og viktig næringsområde for en rekke våtmarks- og sjøfugl. Det er uheldig om ålegrassenga skygges ut som en konsekvens av en evt. utvidet småbåthavn da det kan medføre at den reduseres. Vi vil med denne bakgrunn anbefale at en ser på muligheter for å utvide eksisterende småbåthavner i nærområdet, f.eks i Trafjorden eller Ødegårdsfjorden fremfor å utvide en småbåthavn i et svært sårbart kystmiljø med uvanlig store naturverdier. Velger en likevel å gå videre med planene bør utvidelsen reduseres slik at den bl.a. ikke overlapper med eksiterende og kartlagt ålegraseng. Ålegrasengens utforming er kartlagt av Havforskningsinstituttet i 2009 (kilde: Naturbase) og dagens utforming kan være endret/utvidet etter dette. Derfor bør området på nytt kartlegges av marinbiolog om en velger å gå videre. Videre bør en også utrede om vanngjennomstrømningen i området påvirkes da en utvidelse er foreslått i et av de smaleste partiene av Hummerbakkfjorden. Kan det også påvirke brakkvannsområdet som en viktig naturtype? Dette vil i fall også kunne være uheldig for naturreservatet innenfor og også badestranda utenfor campingplassene innerst og kan i ytterste konsekvens medføre økt og uønsket algeoppblomstring. En burde også utrede forhold knyttet til evt. forurensningsfare fra småbåthavna inn i verneområdet.

 

Sendt:

Sweco Norge

 

Kopi:

  • Larvik kommune
  • FNF Vestfold
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • OFs rådsmedlemmer i Larvik

Flere uttalelser

Filter

LarvikUttalelser

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer

15. april 2024
Ved all utbygging som innebærer nedbygging av natur anbefaler OF at området blir grundig kartlagt før bygging starter. I dette området er verdifulle gamle trær.
LarvikUttalelser

Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer

15. april 2024
Når areal brukes til bolig - eller fritidsbebyggelse, er OF opptatt av at både naturmangfold og friluftsliv tas mest mulig hensyn til. At en vet hvilke naturverdier som er i området er svært viktig, og OF anbefaler derfor kartlegging så…
LarvikUttalelser

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

15. mars 2023
Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
Eng med Ålegress
LarvikUttalelser

Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill

7. februar 2023
Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige…
Larvik

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer

Ved all utbygging som innebærer nedbygging av natur anbefaler OF at området blir grundig kartlagt før bygging starter. I dette området er verdifulle gamle trær.
Larvik
Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer
Larvik
Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill