Skip to main content

Om prosjektet

I prosjektet Søppelanalyse Akerselva (TrashTrawl) har Oslofjordens Friluftsråd og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av søppel samlet opp av søppelsamleren PortBin TrashTrawl. Hovedmålet med prosjektet var å skaffe til veie data som kan brukes som grunnlag for å si noe om de viktigste kildene til forsøpling i vassdraget. 

 

 Oslo kommune lanserte i 2019 en handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden. Planen har som visjon at «Ingen plast skal tilføres fjorden og vassdragene i Oslo, av hensyn til miljø og dyreliv, samt menneskers helse og naturopplevelse». Med bakgrunn i handlingsplanen ble det høsten 2019 satt ut en søppelsamler ved Vaterland i Akerselvas nedre del. Søppelsamleren TrashTrawl fanger søppel som kommer drivende med strømmen ved hjelp av utstyr og teknologi utviklet for opprydding etter oljeutslipp. 

Prosjektleder og prosjektansvarlig
Nicolay Moe (Oslofjordens Friluftsråd)
Status

Avsluttet

Kategorier

Plast, elver, forsøpling, analyser

Partnere

Finansiering

Oslo kommune, Handelens miljøfond, Miljødirektoratet.  

Rapport for prosjektet

Flere av våre prosjekter