En februarnatt inntraff en ulykke der det ble slått hull i en container på et lasteskip. 13,2 tonn med plastpelleter lakk ut i sjøen. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden. Trolig vil plastpelletene være en del av forsøplingsbildet i Oslofjorden i generasjoner.

13,2 tonn pelleter over bord

I februar kom lasteskipet Trans Carrier ut for dårlig vær i Nordsjøen og mistet deler av lasten. For OF kom dette til å prege resten av året.

Status pr. 31 desember:

• Over 165 posisjoner ryddet
• Over 4 tonn pellet
• 8 tonn marint avfall
• 10 000 arbeidstimer
• Fakturert for ca 6. mill.

Rydding med løvsuger i Kinnhalvøya naturreservat i Larvik.

Rydding med løvsuger i Kinnhalvøya naturreservat i Larvik.

Tidsrekke: Hendelsen preget i stor grad året.

Tidsrekke: Hendelsen preget i stor grad året.

Analyse og anmeldelse

Tidlig i april leverer OF pelletprøver fra tre ulike steder i Oslofjorden til analyse hos Norner. Resultatene viser at det er samme type materiale i de tre prøvene. Pelletene er laget av polypropen, en type plast som bl.a. brukes til å fremstille avløpsrør. Med bakgrunn i at plastpelletene utgjør en trussel for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden, beslutter OF og Naturvernforbundet å anmelde forholdet i begynnelse av mai.

Gjennombruddet

3. mai sender rederiet Sea-cargo ut en pressemelding. Pelletpåslaget i Oslofjorden kan trolig knyttes til et av deres skip. Lasteskipet M/V Trans Carrier kom ut for en ulykke natt til 23. februar der en container ble skadet og pelleter lekket i sjøen. Hendelsen har nå også blitt tema i møter mellom Klima- og miljødepartementet og Samferdsels-departementet. Dette leder opp til at det den 7. mai 2020 blir erklært statlig aksjon, som skal ledes av Kystverket. Dette skjer etter at Samferdselsdepartementet kom med en presisering til Kystverket om at hendelsen omfattes av definisjonen av akutt forurensning i henhold til forurensingsloven § 38.

Konkurranse med pengepremier ble avholdt

Søkelyset på opprydding

Samme dag som pressemeldingen går ut hos Sea-Cargo tar OF kontakt med rederiet for å tilby bistand og sikre en effektiv opprydding. Etter kort tid blir rederiet, Kystverket og OF enige om en plan for oppryddingen, der OF koordinerer selve oppryddingsarbeidet. OF engasjerer flere ryddeaktører som står for den praktiske oppryddingen. Miljøstiftelsen Elv og hav, Frelsesarmeen jobben (Oslo og Tønsberg) Marinreparatørene og Guerrilla Plastic Movement deltar i et oppryddingsarbeid som fortsetter gjennom hele 2020.

 

Innmeldte påslag i kartet

Publikum meldte inn funn. Etter hvert viste det seg at store deler av Oslofjorden var berørt.

Mer om utslippet