Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til varsel for oppstart av detaljreguleringsarbeid for Bukkholmen småbåtanlegg. Det framgår at anlegget med 33 småbåter allerede ble etablert i 2006, men at utvidelse ikke er omsøkt/tidligere regulert.

 

Det er generelt uheldig at det utføres ulovlig utvidelse av småbåthavner i Oslofjorden. Dette kan ha negative konsekvenser for biologisk mangfold, friluft- og småbåtliv og for vannkvalitet.
OF er tilhenger av at en samler enkeltbrygger i større anlegg for å frigjøre og åpne strandsonen bl.a. for rekreasjon. Samtidig er det viktig at dette skjer i tråd med eksisterende lovverk og ikke medfører store negative konsekvenser som nevnt over.

 

Det er utført en god biologisk kartlegging i området som konkluderer med at det ikke et funnet truete arter eller svært viktig naturtyper. En lokalt viktig naturtype, bløtbunnsområde, er berørt av tiltaket. Denne typen tiltak kan i Oslofjordområdet erfaringsmessig medføre redusert vanngjennomstrøming lokalt, med det resultat at det oppstår uønsket algeoppblomstring som igjen påvirker bl.a. badevannskvaliteten. Det framgår i den biologiske rapporten at det er funnet «lurv» ( fellesbetegnelse på kortlevde, opportunistiske trådalger som kan gro over, og også erstatte, algearter som f.eks.  ålegress og sukkertare) i området, noe som kan indikere dårlig vannkvalitet/-gjennomstrømning. Dette er derfor et tema som burde utredes nærmere med tanke på dagens utforming av anlegget.

 

OF er ellers opptatt av at når det gjennomføres større tiltak i sjø og med bryggeanlegg som her så bør dette også være tiltak som gavner allmennheten. Et slikt anlegg bør både fra landsiden og ute på brygga være åpent for allmennheten. En bør også se om det er mulig å tilrettelegg med f.eks en badestige for besøkende. I liknende planer har det ellers blitt stilt krav om 1-2 gjesteplasser for dagsbesøkende utenifra. Noe vi også anbefaler utredet her. Nevnte tilretteleggingstiltak bør skiltes på en god måte og bør også framgå i reguleringsbestemmelsene.

 

Sendt:

  • Vestrem AS

 

Kopi:

  • Sarpsborg kommune
  • OFs rådsmedlemmer i Sarpsborg kommune
  • Viken fylkeskommune
  • FNF Østfold

Flere uttalelser

Filter

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer
Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. KommentarerFredrikstadSarpsborgUttalelser

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer

22. januar 2023
OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister og påpeker viktigheten av å ta vare å beskyte rødlistede arter og hindre spredning av uønskede arter.
Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering
Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revideringSarpsborgUttalelser

Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering

27. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
Larvik

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer

Ved all utbygging som innebærer nedbygging av natur anbefaler OF at området blir grundig kartlagt før bygging starter. I dette området er verdifulle gamle trær.
Larvik
Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer
Larvik
Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill