Skip to main content

Det vises til varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget:

 

Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7. OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister. En trygg reisevei er et flott tilbud som legger til rette for en mer aktiv hverdag og bidrar positivt til å bedre folkehelse.

 

I den forbindelse nevner OF at det søkes ivaretagelse av naturverdier. OF anbefaler at en tilrettelegger for støyskjerm mellom riksveien og sykkel- og gangveien. Ved utvikling av riksveien ber vi om at en massehåndteringsplan legges til grunn, og at det kartlegges for sårbare rødlistede arter og uønskede fremmedarter. Det er uheldig dersom utvikling av riksveien bidrar til spredning av fremmedarter.

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

Sendt

  • Viken Fylkeskommune

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Fredrikstad og Sarpsborg
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Østfold
  • Fylkesmannen i Østfold

Les også

Filter

FredrikstadSarpsborgUttalelser

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer

22. januar 2023
OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister og påpeker viktigheten av å ta vare å beskyte rødlistede arter og hindre spredning av uønskede arter.
SarpsborgUttalelser

Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering

27. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
FredrikstadUttalelser

Forslag til detaljregulering for Slevikkilen småbåthavn i Fredrikstad kommune, kommentarer.

25. april 2022
OF ønsker at friluftsliv og naturkvaliteter ivaretas så godt som mulig, ellers har ikke OF innvendinger til planen.
FredrikstadUttalelser

Planarbeid Marnet marine park, Fredrikstad. Kommentarer

16. desember 2021
Ved en omfattende utbygging som dette bør det vises spesielt hensyn til natur og legge forholdende til rette for friluftsliv.
Aktuelt

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
Aktuelt
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
Aktuelt
Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd