Skip to main content

Det vises til varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planforslaget:

 

Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7. OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister. En trygg reisevei er et flott tilbud som legger til rette for en mer aktiv hverdag og bidrar positivt til å bedre folkehelse.

 

I den forbindelse nevner OF at det søkes ivaretagelse av naturverdier. OF anbefaler at en tilrettelegger for støyskjerm mellom riksveien og sykkel- og gangveien. Ved utvikling av riksveien ber vi om at en massehåndteringsplan legges til grunn, og at det kartlegges for sårbare rødlistede arter og uønskede fremmedarter. Det er uheldig dersom utvikling av riksveien bidrar til spredning av fremmedarter.

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet!

Sendt

  • Viken Fylkeskommune

 

Kopi til

  • OFs rådsmedlemmer i Fredrikstad og Sarpsborg
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Østfold
  • Fylkesmannen i Østfold

Les også

Filter

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer
Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. KommentarerFredrikstadSarpsborgUttalelser

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Kommentarer

22. januar 2023
OF er positive til at det planlegges for å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister og påpeker viktigheten av å ta vare å beskyte rødlistede arter og hindre spredning av uønskede arter.
Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering
Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revideringSarpsborgUttalelser

Kystsoneplanen Sarpsborg 2022-2034, etter revidering

27. oktober 2022
Strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er sentrale temaer i planen.
Planarbeid Marnet marine park, Fredrikstad. Kommentarer
Planarbeid Marnet marine park, Fredrikstad. KommentarerFredrikstadUttalelser

Planarbeid Marnet marine park, Fredrikstad. Kommentarer

16. desember 2021
Ved en omfattende utbygging som dette bør det vises spesielt hensyn til natur og legge forholdende til rette for friluftsliv.
Aktuelt

Nye faglige råd om nye tiltak innen fiskeri i Oslofjorden

Med tanke på hvor dårlig hele økosystemet er, mener OF at alternativ tre må velges. Alternativet innebærer tre større nullfiskeområder, der alt fiske stanses. Dette er i tråd med anbefalinger fra havforskerne. 
Aktuelt
Stortingspresidenten på studietur i Oslofjorden
Bestyrerboligen er en toetasjes villa omgitt av en grønn hage.
Aktuelt
Bestyrerboligen åpner