Skip to main content

Om prosjektet

Kulturlandskapsskolen er tenkt som en arena for utveksling av kunnskap, erfaring og praktisk skjøtsel. Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger, som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden.

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014. OF er sekretariat for kulturlandskapsskolen og utvikler kurstilbudet og står for praktisk gjennomføring. I perioden 2014-22 ble det gjennomført en rekke samlinger og kurs, primært i tilknytning til Færder nasjonalpark og UKL-området her. Flere av kursene har vært rettet mot hytte- og grunneiere samt ansatte i forvaltningen. Rødlistede (truete) og svartelistede (uønskete) arter, skjøtsel av prioriterte naturtyper og kulturminner har vært noen av temaene.

Våren 2020 fikk OF 2,7 millioner kroner til å videreutvikle Kulturlandskapsskolen. Med denne støtten fikk vi mulighet for å tilby enda flere kurs, utvikle kursprogrammet med nye kurs, inkludere barn og ungdom i arbeidet med kulturlandskap, ha en verktøybank som kan benyttes av frivillige i arbeidet med kulturlandskap og bidra til mer skjøtsel av friområder og biologiskmangfold.

Status

Pågår

Kategorier

Skjøtsel, landskapspleie, kompetansenettverk

 

Partnere

Sparebankstiftelsen DNB, Færder nasjonalpark, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Finansiering

Sparebankstiftelsen DNB

Prosjektansvarlig

Kjetil Johannessen

Prosjektleder

Daniel Green

Flere av våre prosjekter

Filter

Marin forsøplingProsjekt (pågår)Uteundervisning

Strandrydding Oslofjorden

I prosjektet «Strandrydding Oslofjorden» ønsker vi å rydde kysten for plast og annen marin forsøpling med hjelp av skoler og frivillige. Prosjektet skal virke holdningsskapende for å redusere plastforurensning, samtidig som deltakerne får opplæring om problematikken rundt plast på avveie.
MiljøtilstandProsjekt (pågår)Redd Oslofjorden

Kysthjelperne

«Kysthjelperne» skal skape et folkelig eierskap til havet og kystnære områder. Målet er et krafttak for ny kunnskap om endringene i kystøkologien, for å gjøre en forskjell for naturen i Oslofjorden.
Trash Trawl i Akerselva. Foto: klimaoslo.no
KartleggingerMarin forsøplingProsjekt (avsluttet)

Trashtrawl – Analyser av avfall i Akerselva 2020

Hva er kildene til forsøpling av Akerselva? Prosjektet har tatt søppelanalyser med en TrashTrawl.
Se alle prosjekter