Rådet i Oslofjordens Friluftsråd var samlet til årsmøtet i Holmestrand 7. april 2022. Rådet består av representanter fra de 23 kommunene og tre fylkeskommunene langs Oslofjorden som er medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd. Et enstemmig Råd støtter «ordføreroppropet» fra 20.1.22 og ber regjeringen om å styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.

 

Rådet i Oslofjordens Friluftsråd:

«Oslofjorden lider etter flere tiår med unnlatelsessynder fra stat, fylker og kommuner. Det haster med å gjennomføre Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Det viktigste er utbygging av kommunale renseanlegg for nitrogen og fosfor, og omlegging i landbruket. Tiltak må gjøres i små og store kommuner i hele fjordens nedbørsfelt. Fjorden kan ikke vente på at alle kommunene hver for seg skal ta nødvendige beslutninger. Oslofjordens Friluftsråd ber derfor regjeringen samarbeide med kommunene om en forpliktende plan for gjennomføring av konkrete virkemidler som kan få ned tilførselen av næringsstoffer og partikler raskt.»

 

Flere rapporter understreker behovet for å redusere nitrogenutslippet

22.03.2022: Vi slipper ut altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord, Miljødirektoratet

Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord. Mer om dette 

30. mars 2021: Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv

I «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv» ble lagt fram . Her er reduksjon av nitrogentilførselen til fjorden er et av tiltakene. 

 

Tilførsler av nitrogen, fosfor og partikler er høyere enn det fjorden naturlig håndterer, med påfølgende algeoppblomstring, tilslamming og blant annet fiske- og fugledød som resultat. Les hele planen 

 

Les også