Skip to main content

Oslofjorden er syk. Livet der er i krise, sterkt påvirket av møkkete vann og overgjødsling. Den gode nyheten er at det ikke er for sent å gjøre noe, og at du som er lokalpolitiker kan bidra.

 

Les mer om prosjektet  Nettverk for en levende Oslofjord

 

Det er flere grunner til at fjorden nå er i krise. Blant annet blir avløpsvann for dårlig renset og det er for stor avrenning fra jordbruket. Til sammen skaper dette en overgjødsling i fjorden, som fører til at blåskjell, torsk og andre arter sliter med å overleve. Det gjør også at strandsonen gror igjen med den uønskede trådalgen «lurv», som vokser i full fart på bekostning av tang og tare.

 

Overfiske og bunntråling har også ført til reduserte fiskebestander. Torsken, som er en nøkkelart i økosystemet, er spesielt hardt rammet. I tillegg er store strandarealer bygget ned. Både lovlige og ulovlige tiltak begrenser allmennhetens tilgang til naturopplevelser og forringer naturmangfoldet.

 

Løsningene finnes der ute

På grunn av den alvorlige situasjonen Oslofjorden befinner seg i, vedtok regjeringen i 2021 en femårig tiltaksplan for å bedre tilstanden for miljø og friluftsliv i fjorden. Den inneholder 63 svært gode tiltak, men dessverre går det tregt med å følge dem opp.

Skal livet i fjorden ha en sjanse, må det gjøres noe med tilførselen av næringsstoffer og partikler. Det må bygges renseanlegg som tar bort nitrogen. Ikke bare langs fjorden, men i hele nedbørsområdet.

Videre må fiske og fangst av torsk stanses inntil det igjen blir bærekraftig. I 2019 ble torsken fredet fra svenskegrensa til Agder Fylke. Dessverre har en del yrkesfiskere likevel hatt lov til å fiske torsk fra fredningsområdet. Det til tross for at havforskerne er tydelige på at bestandene i dette området er så kraftig reduserte at de er svært sårbare for fiske.

 

Hva kan du som lokalpolitiker gjøre?

Som representant i kommunestyret kan du bidra til en endring for fjorden ved blant annet å arbeide for å:

  • Få på plass effektive kommunale renseanlegg som tilfredsstiller rensekravene
  • Støtte et nødvendig fiskeforbud for torsk for alle grupper.
  • Stoppe nedbyggingen av strandsonen gjennom helhetlig planlegging, planvask og unngå å gi dispensasjoner.

Å bygge renseanlegg er kostbart og krever kompetanse som ikke nødvendigvis finnes i kommunen. Det å drifte et biologisk anlegg er også langt mer krevende enn et tradisjonelt mekanisk/kjemisk anlegg. Mange kommuner har derfor valgt å gå sammen med nabokommuner om slike prosjekter. I tillegg til selve renseanlegget, er det selvsagt også nødvendig med et godt avløpsnett, som også er ressurskrevende.

Veas og OF har hatt med ordførere og kommunedirektører på omvisning av Veas enorme anlegg i Asker for å lære mer om hva som trengs for få på plass effektiv rensing av avløp.

Strandsonen må vernes

Det er et stort press på strandsonen i Oslofjorden, og mye er allerede nedbygget. Det er derfor viktig å legge vekt på å verne strandsonen i kommunens planprosesser. En kommune som er verdt å se til, som har lyktes med å stramme inn på utbyggingen i strandsonen, er Kragerø.

Les om Kragerø, NRK: Flere hyttekommuner bremser utbygging: – På tide å puste litt med magen

Det er viktig at alle kommuner prioriterer å kartlegge og fjerne ulovlige stengsler og bygg i strandsonen. Kommuner som trenger juridisk bistand til dette kan få støtte fra Miljødirektoratet. Oslo kommunes strandsoneprosjekt for å kartlegge og fjerne ulovligheter er et godt eksempel til etterfølgelse.

Hvert år blir strandsonen i Oslofjorden mer nedbygd. På tross av over 50 år med byggeforbud, er det mange store utbyggingsprosjekter i flere av kommunene rundt fjorden. Her fra Spro på Nesodden.