Skip to main content

Om prosjektet

14 organisasjoner tok etter initiativ fra Norsk Friluftsliv og Oslofjorden Friluftsråd etablert et Nettverk for en levende Oslofjord. Nettverket ønsker å arbeide for en frisk og ren Oslofjord. Nettverket har også søkt samarbeid med og fått med ytterlige organisasjoner.  

 

Per 22 Mai 2023 er følgende større organisasjoner med: DNT – Den norske turistforening, Greenpeace, Naturvernforbundet, Fjordgruppa til Naturvernforbundet i Oslo, FNF – Forum for natur og Friluftsliv (FNF organiserer diverse friluftsorganisasjoner mm), Forbundet Kysten, Natur og ungdom, Norges Dykkerforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Padlerforbund, Bellona, Sabima (paraplyorganisasjon for ni organisasjoner, som arbeider for biomangfold og miljø), WWF, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Friluftsliv (en paraplyorganisasjon for seks organisasjoner som har rundt 700 000 medlemmer rundt fjorden), Norges seilerforbund, Bærum Elveforum og Båtforbundet (KNMB). 

Via nettverket vil vi kunne nå godt over 1 million mennesker rundt Oslofjorden med direkte informasjon. 

Mål og målsettinger for Nettverk for en levende Oslofjord 

Visjon 

Nettverk for en levende Oslofjord arbeider for en ren og rik fjord, med muligheter for natur- og friluftslivsopplevelser for alle. Vi vil arbeide for en bærekraftig og levende kystkultur for både nærings- og fritidsaktiviteter. Dette forutsetter en fjord med et rikt artsmangfold og velfungerende økosystemer.   

Tre hovedmål for Nettverk for en levende Oslofjord 

 • Opprettholde levedyktige bestander av alle viktige arter (slik som for eksempel torsk, blåskjell, ålegras) ved å sørge for at utslipp av nitrogen, fosfor og partikler til indre og ytre Oslofjord er lave nok. 

 

 • Fremme allmennhetens tilgang til strandsonen, og trygge sjøområder skal bedres og fremstå som attraktive friluftsområder for alle befolkningsgrupper  

 

 • Sørge for at artsmangfoldet og økosystemene i Oslofjorden opprettholdes, og for at beskatningen av fisk og andre sjødyr og sjøfugl i Oslofjorden er bærekraftig. 

 

21 Målsettinger for Nettverk for en levende Oslofjord 

Nettverk for en levende Oslofjord vil aktivt arbeide for:  

 • Å fremme informasjon om Nettverket og våre tre hovedmål for egne medlemmer og allmennheten. 
 •  At flest mulig av de som bor rundt fjorden får kunnskap om hvordan fjorden kan reddes og engasjere flest mulig i aktiviteter som fremmer dette.
 • Å utarbeide lister over aktiviteter som fremmer en ren og rik fjord for alle og spre dette til medlemmer, politiske partier og allmennheten. 
 • At det utvikles en helhetlig sektorovergripende arealplan for Oslofjorden, der det tydelig beskrives hvilke ulike områder som er egnet for ulike aktiviteter. Denne må bidra til at Norge gjennomfører sine forpliktelser i tråd med Parisavtalen og naturavtalen.
 • At samtlige renseanlegg rundt fjorden renser bort minst 85 % nitrogen og 95 % fosfor, samt at det også settes offensive grenser for partikkelutslipp fra renseanlegg.
 • At nitrogenmengdene i ytre fjord må ned med minimum 10 prosent innen 2030 i forhold til verdiene i 2022. 
 • En strengere håndheving av byggeforbudet i 100-metersbeltet, herunder innstramming av en utbredt dispensasjonspraksis i strid med plan- og bygningslovens intensjon.
 • At kommunene følger opp ulovlige byggetiltak og stengsler i strandsonen. 
 • Å jobbe for økte statlige og kommunale midler og andre tiltak for å fremme oppkjøp, sikring og tilgjengeliggjøring av områder med verdi for friluftslivet.
 • At alle de politiske partiene forplikter seg til å arbeide for en ren og rik Oslofjord til beste for felleskapet.
 • At alle partiene er positive til nye renseanlegg.
 • Å støtte fredning av torsk i Oslofjorden og nærliggende områder, uten unntak for noen grupper. Sørge for at de som bor eller fisker rundt fjorden får informasjon om og respekterer fiskeregler og fredningsbestemmelser, samt sikre at ansvar for skilting og informasjonsformidling blir tatt på alvor.
 • At det innføres effektive tiltak mot utslipp av nitrogen, fosfor og partikler fra landbruk, byer og tettbebyggelse i hele nedbørsfeltet til Oslofjorden. 
 • At landbruk, kommuner og andre følger regler om bevaring av kantsoner langs vann og vassdrag.
 • Å engasjere befolkningen i meningsfull folkeforskning om utviklingen i fjorden, f.eks. artsmangfold og ulovlig byggevirksomhet og stengsler. 
 • Å hindre aktiviteter som hemmer eller forstyrrer livet i fjorden, eller fjordens evne til selvfornying, f.eks. dumping av masser, fjerning av skjær og grunner, utfylling av grunt-områder og mudring. 
 • Fremme behovet for midler til forskning og tiltak som bedrer fjordens egne evne til å fornye seg, eller tiltak som bidrar til en renere og rikere fjord.
 • At minst 30% av fjorden får et tilstrekkelig marint vern og at det også etableres trålfrie soner.
 • At staten bidrar med 25 % av utgiftene for nye renseanlegg som skal tilfredsstille de nye rensekravene rundt Oslofjorden.
 • Å fremme miljøvennlig båtbruk i Oslofjorden.
 • Å støtte opp under det arbeidet som gjøres med marin forsøpling. 

Lenker 

18 natur- og friluftslivsorganisasjoner går sammen for en renere Oslofjord

Status

Pågår

Kategorier
 • Ren og rik fjord
 • Friluftsliv
 • Sektorovergripende arealplan
 • Sikring av areal
 • Nedbygging i strandsonen
 • Fredning av torsk
 • Forskning
 • Folkeforskning
 • Marint vern
 • Renseanlegg
 • Rensekrav
 • Miljøvennlig båtbruk
 • Marin forsøpling 
Partnere

Norsk Friluftsliv

Tilknyttet prosjektet
(Utfyllende i teksten)

Havforskningsinstituttet
Dykkerklubber
Skjærgårdtjenesten

Finansiering
 • Eckbos Legat
 • Whilhelmsen stiftelsen 
Prosjektansvarlig
Prosjektleder
Prosjektmedarbeider

Flere av våre prosjekter

Filter

KystledProsjekt (avsluttet)

Bergholmen Mineverkstedet

15. september 2023
Ny kystledhytte på Bergholmen i Frogn kommune. Her kan du bo fra 30. april 2024.
KystledProsjekt (pågår)

Bestyrerboligen, Steilene

22. mars 2023
Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024
AktueltKystled

Vedlikeholdsløft til felles glede i 5 + 3 år!

23. januar 2023
En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB! I 5 år, fra 2018 til 2022 har de støttet Kystled Oslofjorden med 15 millioner kroner til vedlikehold og løft av kystledhyttene.