Skip to main content

Toppbildet:  Hummerbakken. Bildet fra Borchsenius Arkitekter AS

På vegne av Hans Gaarder Concept Living AS varsles det iht. pbl. §12-8, om oppstart av detaljert reguleringsplan for Hummerbakken i Larvik kommune. Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye frittliggende fritidsboliger. 

 

Deler av området er i områdereguleringsplanen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det søkes om dispensasjon fra dette. Samtidig er det vesentlig å nevne at en viktig naturtype er kartlagt i området. Vi har følgende kommentar til tiltakshavers varsel om igangsetting: 

 

Natur og biomangfold 

I tråd med FNs bærekraftsmål nr. 15, ønsker OF å minne tiltakshaver på viktigheten av å ivareta og samtidig tilrettelegge for et rikere natur- og biomangfold. Vi ber tiltakshaver ta grep for å fremme dette. Hogst tett opp til naturtypen vil endre forholdene, og forårsake at naturverdien tørker ut. For å hindre dette, ber OF om at en hensynssone/vegetasjonsbelte på 15-20 meter holdes av mellom planområdets vestgrense og den viktige naturtypen lågurteikeskog (se plassering av naturtypen her: Naturbase). Vedlagt ligger OFs  forslag til hensynssone opp mot planinitiativet. 

 

En rapport datert 16.09.2022 viser til at det ikke kartlegges godt nok før det bygges, og vi ber derfor om at tiltakshaver gjennomfører en biologisk kartlegging på sommerhalvåret før en evt. utbygging starter. Det bør også gjennomføres en kartlegging av evt. hule eiker i området.  

 

Rapport fra Artsdatabanken: Vi kartlegger ikke godt nok før vi bygger

 

OF stiller spørsmål til om en utbygging i området ikke bør konsekvensutredes.  

 

Landskap 

Ny bebyggelse bør plasseres slik at den blir liggende minst mulig eksponert til sett ifra Hummerbakkfjorden. En bør også fokusere på materialvalg og farger som gjør at nye bygg glir godt inn i landskap. 

 

Oppsummering 

En utbygging i planområdet bør vurderes konsekvensutredet. Naturlige fokusområder vil være bl.a. konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv. 

 

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet. 

 

 

Sendt  

Borchsenius Arkitekter AS

Kopi: 

OF rådsmedlemmer i Larvik 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

FNF Vestfold  

 

Flere uttalelser

Filter

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer
Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. KommentarerLarvikUttalelser

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer

15. april 2024
Ved all utbygging som innebærer nedbygging av natur anbefaler OF at området blir grundig kartlagt før bygging starter. I dette området er verdifulle gamle trær.
Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer
Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. KommentarerLarvikUttalelser

Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer

15. april 2024
Når areal brukes til bolig - eller fritidsbebyggelse, er OF opptatt av at både naturmangfold og friluftsliv tas mest mulig hensyn til. At en vet hvilke naturverdier som er i området er svært viktig, og OF anbefaler derfor kartlegging så…
Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill
Detaljregulering Mummiverden, Larvik. InnspillLarvikUttalelser

Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill

15. mars 2023
Området som tenkes brukt til fornøyelsespark vil innebære inngrep i et område med store naturverdier og også innebære betydelig nedbygging av strandsonen. Vi mener alternative plasseringer bør vurderes nøye.
Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill
Eng med Ålegress
Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. InnspillLarvikUttalelser

Detaljregulering Guslandsrønningen småbåthavn. Innspill

7. februar 2023
Det planlegges utvidelse av en småbåthavn i det vi vil kalle et av de mest sårbare våtmarks- og brakkvannsområdene i Brunlanes. Hummerbakkfjorden er kjent for sine mange og unike naturkvaliteter med bl.a. et tilgrensende naturreservat, ålegrassenger og flere svært viktige…
Larvik

Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt, Larvik. Kommentarer

Ved all utbygging som innebærer nedbygging av natur anbefaler OF at området blir grundig kartlagt før bygging starter. I dette området er verdifulle gamle trær.
Larvik
Reguleringsplan for Bakke hyttefelt, Larvik. Kommentarer
Larvik
Detaljregulering Mummiverden, Larvik. Innspill