Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd deler stortingsrepresentantenes bekymring for tilførsel av giftige stoffer fra båthavner ved spyling av båter. Dette er et gammelt og velkjent problem, som det er på høy tid blir håndtert. Mange steder er også bunnsedimentene svært forurenset.

 

Saken kommentaren henviser til er fremmet av stortingsrepresentanter og er til behandling i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget

 

Oslofjorden har nær 500 000 fritidsbåter. Dette er et viktig grunnlag for friluftslivet på og rundt fjorden, men er også en utfordring i forhold til miljø og arealbruk. Noen fullstendig oversikt over småbåthavner finnes ikke. Det er riktig at det er flere store anlegg som drives profesjonelt. Flere båthavner har også installert systemer for å samle opp og rense avløpsvann fra spyling. Men det er også en stor andel mindre anlegg som drives på dugnad. Mange av dagens båthavner vil vanskelig kunne rense spylevann uten betydelige investeringer i anleggene.

Det er derfor etter vårt syn nødvendig med en snarlig gjennomgang av hele regelverket for småbåthavner og de produktene som brukes. Det finnes i dag alternativer til tradisjonelt bunnstoff, og flere produkter og metoder er under utprøving.

Et regelverk må også håndheves. Det er derfor viktig at det finnes ressurser til tilsyn og kontroll. Vi ser gjerne at statsforvalterne får et større ansvar, men da må dette også følges opp med økte ressurser.

Mange småbåthavner har en lang historie og er en viktig sosial møteplass for båtbrukerne. Det er derfor etter vårt syn både riktig og nødvendig med en god dialog med de berørte parter. Slik tilstanden i Oslofjorden er, haster det med å komme i gang med nødvendige tiltak. Så langt har arbeidet med å følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden gått for langsomt. Vår anbefaling er derfor at Stortinget ber regjeringen om å sikre en bedre fremdrift på alle de 63 tiltaksområdene i planen.

 

Sendt 

  • Stortinget

 

Kopi til

  • Båtforbundet
  • Kongelig Norsk Seilforening

 

Flere uttalelser

Filter

AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Dispensasjonstilgangen for yrkesfiskere innenfor tiltaksområdet må opphøre

30. oktober 2023
Organisasjoner i nettverk for en levende Oslofjord krever at avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere som blant annet omfattet bestemmelser for reketrål, krepsetrål og blandingsfiske opphører
AktueltUttalelser

Staten må bidra

24. oktober 2023
Fiskedød og forråtnelse høres ut som en vond drøm, men er dessverre virkeligheten vi står overfor. Oslofjordrådet møtes igjen 7. november, men vil regjeringen egentlig ha noen råd?
HvalerUttalelser

Detaljplan for Bølingshavn – kommentarer til reguleringsplan på høring

19. oktober 2023
OF er redd at omfanget av nye brygger og nye båtplasser blir så stort at området vil bli helt nedbygd til havneformål.
Uttalelser

Representantforslag om Oslofjorden og stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter

19. oktober 2023
Oslofjordens Friluftsråd deler stortingsrepresentantenes bekymring for tilførsel av giftige stoffer fra båthavner ved spyling av båter. Dette er et gammelt og velkjent problem, som det er på høy tid blir håndtert. Mange steder er også bunnsedimentene svært forurenset.
MossUttalelser

Detaljregulering Kambo B4, innspill til varsel om oppstart

16. oktober 2023
Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
HvalerUttalelser

Kommunedelplan for Skjærhalden – kommentarer til kommunedelplan på høring 

12. oktober 2023
OF ønsker at kommunen viderefører arbeidet med havnepromenade, anbefaler at utfylling i sjø minimeres og er skeptisk til en utnyttelsesgrad av områder på 90 %