Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd deler stortingsrepresentantenes bekymring for tilførsel av giftige stoffer fra båthavner ved spyling av båter. Dette er et gammelt og velkjent problem, som det er på høy tid blir håndtert. Mange steder er også bunnsedimentene svært forurenset.

 

Saken kommentaren henviser til er fremmet av stortingsrepresentanter og er til behandling i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget

 

Oslofjorden har nær 500 000 fritidsbåter. Dette er et viktig grunnlag for friluftslivet på og rundt fjorden, men er også en utfordring i forhold til miljø og arealbruk. Noen fullstendig oversikt over småbåthavner finnes ikke. Det er riktig at det er flere store anlegg som drives profesjonelt. Flere båthavner har også installert systemer for å samle opp og rense avløpsvann fra spyling. Men det er også en stor andel mindre anlegg som drives på dugnad. Mange av dagens båthavner vil vanskelig kunne rense spylevann uten betydelige investeringer i anleggene.

Det er derfor etter vårt syn nødvendig med en snarlig gjennomgang av hele regelverket for småbåthavner og de produktene som brukes. Det finnes i dag alternativer til tradisjonelt bunnstoff, og flere produkter og metoder er under utprøving.

Et regelverk må også håndheves. Det er derfor viktig at det finnes ressurser til tilsyn og kontroll. Vi ser gjerne at statsforvalterne får et større ansvar, men da må dette også følges opp med økte ressurser.

Mange småbåthavner har en lang historie og er en viktig sosial møteplass for båtbrukerne. Det er derfor etter vårt syn både riktig og nødvendig med en god dialog med de berørte parter. Slik tilstanden i Oslofjorden er, haster det med å komme i gang med nødvendige tiltak. Så langt har arbeidet med å følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden gått for langsomt. Vår anbefaling er derfor at Stortinget ber regjeringen om å sikre en bedre fremdrift på alle de 63 tiltaksområdene i planen.

 

Sendt 

  • Stortinget

 

Kopi til

  • Båtforbundet
  • Kongelig Norsk Seilforening

 

Flere uttalelser

Filter

AktueltPressemeldingUttalelser

OFs årsmøte med resolusjon: Staten må mer aktivt på banen!

5. april 2024
OFs årsmøte med representanter fra alle kommunene og fylkeskommunene ved Oslofjorden krever at staten bidrar på en tilsvarende måte som ved f.eks. Mjøsaksjonen.
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel AS

14. mars 2024
Uten kompenserende tiltak, innebærer utslippstillatelsen at staten bidrar til å forsinke prosessen med å gjenopprette en god økologisk tilstand i Oslofjorden og øke byrden for andre aktører. Staten må bidra langt mer konstruktivt.
Stort raffineriområde sett ovenifra med fjorden i bakgrunnen. Næringsområdet er omgitt av natur.
AktueltTønsbergUttalelser

Detaljregulering av Slagentangen

28. februar 2024
Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
AktueltOsloUttalelser

Kommuneplanens arealdel, Oslo mot 2040. Kommentarer

20. desember 2023
OF er positive til ny KPA som inneholder mange positive endringer, blant annet krav om naturrestaureringstiltak ved tiltak i sjø og en styrking av byggeforbudet langs vassdrag. OF har også spilt inn enkelte forslag til endringer, blant annet forslag til…
AktueltKronikkRedd Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!

22. november 2023
23. november er det 90 år siden Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet arbeidet for Oslofjorden. Nå er fjorden i krise og vi har fire gaveønsker til kommunene, staten, bøndene og fiskerne!
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Dispensasjonstilgangen for yrkesfiskere innenfor tiltaksområdet må opphøre

30. oktober 2023
Organisasjoner i nettverk for en levende Oslofjord krever at avgrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere som blant annet omfattet bestemmelser for reketrål, krepsetrål og blandingsfiske opphører