Skip to main content

Miljødirektoratet foreslår å gi sprengstoffprodusenten Chemering Nobel tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen pr. år i indre fjord. Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen  for å redde fjorden!

Miljødirektoratet foreslår at Klima og- Miljødepartementet gir sprengstoffprodusenten Chemering Nobel tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen årlig fra sitt anlegg i Asker kommune. Utslippstillatelsen er foreslått med grunnlag i behovet for å øke produksjonen av sprengstoff for våpen pga. krigen i Ukraina. OF er uenig og mener at utslippet heller må transporteres med tankbåt og slippes ut i åpent hav der det ikke gjør skade.

Oslofjorden er Norges mest brukte rekreasjonsområde og befinner seg i en økologisk krise. Fjorden kan ikke ofres, selv om behovet for ammunisjon er prekært. OFs forslag vil også fjerne de 20 tonn nitrogen bedriften i dag slipper ut. Dette vil i seg selv være et positivt bidrag for å redde Oslofjorden.

Miljødirektoratet, skriver at «dumping» bare vil være tillatt i en «krisesituasjon». Det er krise både for fjorden og i Ukraina. OF har kontaktet alle ordførere rundt fjorden og bedt dem om å støtte et opprop om at utslipp til åpent hav må utredes grundig for å unngå at krisen i Oslofjorden forverres. Vi ber klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vise at han tar Oslofjordens utfordringer på alvor og sørger for at spillvannet ikke dumpes i Oslofjorden.

Kommunene rundt fjorden er opptatt av Oslofjordens tilstand og viser et stort engasjement for å få på plass nitrogenrensing av sine avløp. Oslos kommune har de siste årene har brukt 2,1 milliarder kroner på å utvide renseanlegget på Bekkelaget for at det skal rense 200 tonn nitrogen i året. Tilsvarende er det planlagt renseanlegg for mange milliarder rundt hele fjorden, med stor kostnader for kommunene. Om Chemering Nobel (bildet) får slippe ut 118 tonn nitrogen i året, vil mye av innsatsen som legges ned virke bortkastet.

 

Oslofjorden, Norges mest artsrike økosystem, antakeligvis Norges mest produktive fjord og Norges mest brukte rekreasjonsområde er også i krise og kan ikke ofres, selv om behovet for våpen er prekært.

 

Allerede nå i mai ser vi at det er betydelig menger lurv i fjorden, årsaken knyttes direkte til mengden nitrogen i fjorden. Et utslipp på den størrelsen Chemering Nobel har fått, vil utvilsomt føre til enda større oppblomstring av hurtigvoksende alger, kjent som lurv.

 

Relaterte artikler

Filter

AktueltRedd OslofjordenUttalelser

118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden

Miljødirektoratet foreslår å gi sprengstoffprodusenten Chemering Nobel tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen pr. år i indre fjord. Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen  for å redde fjorden!
3. juni 2024
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
15. mai 2024
Uttalelser

Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

OF er positive til at det innføres et forbud mot å slippe ut kloakk fra fritidsbåter, men ønsker at også utslipp fra større fartøy i kommersiell drift inngår i forbudet. Samtidig må det legges til rette for at alle enkelt…
12. april 2024
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel AS

Uten kompenserende tiltak, innebærer utslippstillatelsen at staten bidrar til å forsinke prosessen med å gjenopprette en god økologisk tilstand i Oslofjorden og øke byrden for andre aktører. Staten må bidra langt mer konstruktivt.
14. mars 2024
AktueltKronikkRedd Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd 90 år!

23. november er det 90 år siden Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet arbeidet for Oslofjorden. Nå er fjorden i krise og vi har fire gaveønsker til kommunene, staten, bøndene og fiskerne!
22. november 2023
AktueltUttalelser

Staten må bidra

Fiskedød og forråtnelse høres ut som en vond drøm, men er dessverre virkeligheten vi står overfor. Oslofjordrådet møtes igjen 7. november, men vil regjeringen egentlig ha noen råd?
24. oktober 2023