Skip to main content

Oslofjorden er i krise. Livet i fjorden er i ferd med å dø. Vi oppfordrer derfor alle de politiske partiene til å innarbeide tiltak for å redde fjorden i partiprogrammene for den kommende perioden. 24. januar 2022 sendte ordførerne rundt Oslofjorden et felles brev til klima- og miljøministeren hvor de peker på tiltak de mener må prioriteres. Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord, mener ordførerne og krevde at det kommer penger over statsbudsjettet og at staten går inn i en pådriverrolle for å bedre forholdene.

Tiltaksplan for Oslofjorden

Et samlet Storting sto i 2018 bak en henvendelse til regjeringen Solberg om å lage en «Helhetlig plan for Oslofjorden». I rapporten fra Miljødirektoratet i 2019 ble det slått fast at tilstanden i Oslofjorden er svært alvorlig:

«Torskebestanden befinner seg blant annet på et historisk lavt nivå og er i tilbakegang. Også andre torskefisk, hummer, tang og ålegress sliter. Mange steder er det så lite oksygen ved bunnen at alt liv dør ut. Påvirkningen på fjordsystemet er langt større enn økologien kan tåle. Til tross for noe rensing klarer ikke fjorden lengre å håndtere de økede utslippene av nitrogen, fosfor, slam og mudder.»

Befolkningsvekst, utbygging/nedbygging av naturarealer, endret nedbørsmønster og endrede driftsformer i jordbruket er hovedårsakene til den negative utviklingen de siste tiårene. Fjorden er derfor overgjødslet av næringssalter fra avløp/kloakk i indre fjord, samt fra landbruk og avløp/kloakk i ytre fjord. Overgjødslingen medfører skadelige algeoppblomstringer, oksygenmangel og fiske- og fugledød.

I 2021 fulgte regjeringen opp rapporten fra Miljødirektoratet med 63 tiltak i en «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Helhetlig tiltaksplan lister opp nødvendige tiltak og hvem som har hovedansvar for gjennomføring. Dette gir et godt grunnlag for prioriteringer i partiprogrammene. Vi oppfordrer dere derfor til å bruke denne aktivt i arbeidet.

For å redde Oslofjorden, ønsker vi spesielt at dere legger vekt på følgende fra Helhetlig tiltaksplan:

Avløpssektoren

Kommunen må ta initiativ til et bredt interkommunalt samarbeid om et investeringsprogram for opprustning og nitrogenrensing i avløpssektoren. Samarbeidet bak Veas i indre fjord kan tjene som et eksempel. Videre må kommunen oppfordre staten til å ta et initiativ, slik ordførerne rundt fjorden har bedt om.

Avrenning fra landbruk

Kommunen må registrere og ta vare på kantsoner, elver, bekker og våtmarksområder og følge opp avrenning fra landbruk og andre inngrep.

Kommunalt avløp

Kommunen må sikre at eksisterende krav i regelverket for utslipp av kommunalt avløpsvann og avløpsvann fra spredt bebyggelse følges opp slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.

Avløpsnett og renseanlegg

Kommunen må systematisk oppgradere avløpsnett og renseanlegg.

Septik fra fritidsbåter

Kommunen må etablere tilstrekkelig kapasitet til å motta septik fra fritidsbåter.

Hummer

Etablere fredningsområder for hummer.

Helhetlig planlegging av land- og sjøareal

I samarbeid med andre kommuner; følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og sjøareal, blant annet for å sikre friluftsliv langs sjøen.

Strandsonen

Sikre en streng praktisering av plan- og bygningslovens forbud mot bygging i strandsonen.

Strandareal

Sikre strandarealer for allmennheten – lag gode reguleringsplaner og følg dem. Sikre viktige naturforekomster i sjø i kommunal arealplanlegging.

Kyststi

Etablere et sammenhengende og forbedret kyststinett.

Oslofjordens Friluftsråd håper derfor at flest mulig av de politiske partiene vil ta inn flest mulig av punktene over, og dermed være med på et krafttak for å redde en ren og rikere fjord for fremtidige generasjoner. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om forholdene i Oslofjorden. Vi kommer gjerne ut i kommunene og holder innlegg eller foredrag om dette.

Dokumentasjon og kilder:

 • Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv
  Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.

Les hele planen:

En rekke tiltak nevnes i «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv». OF ber alle kommuner iverksette flest mulig av tiltakene.

En rekke tiltak nevnes i «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». OF ber alle kommuner iverksette flest mulig av tiltakene.

 • Kommuner har for dårlig kontroll med avløpssystemer

  Så mange som 50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet.

Les saken (Miljødirektoratet)

 • Miljødirektoratet opprettholder nitrogenfjerningskrav
  Miljødirektoratet har avgjort at Fuglevik renseanlegg i Moss må fjerne minst 70 prosent nitrogen fra avløpsvannet.

Les saken (Miljødirektoratet)

 • Hummervern som virker

Hummerbestanden i Norge har vært under sterkt press, men tålmodig arbeid med verneområder gir resultater.

Les saken (Naturvernforbundet)

 • Utredning av behovet for å redusere tilførselen av nitrogen til Ytre Oslofjord

I store deler av Oslofjorden er det høye konsentrasjoner av nitrogen i vannmassene. I Frierfjorden, Tønsberg, Drammensfjorden, Mossesundet, Hvaler og Iddefjorden klassifiseres tilstanden til «moderat» eller dårlig for nitratnivået på sommeren, og det er ingen positiv trend i utviklingen.

Les rapporten (Miljødirektoratet)

Les også

Filter

Hold Norge Rent og Mepex har i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd utarbeidet en veileder for redusert forsøpling og god avfallshåndtering i båthavner. Veilederen gir konkrete tips til hvordan småbåtforeningene kan håndtere arbeidet mot forsøpling i en båthavn.
AktueltMarin forsøplingTiltak for Oslofjorden

Plastsmarte båthavner

16. mai 2023
Alle båthavner bør forsøke å redusere plastforsøpling. Vi har vært med på å lage en liste over enkle tiltak som vil redusere mengden plast på avveie.
AktueltOslofjordprisen

Noen svaibøyer stenges inntil de er kontrollert

12. mai 2023
Ved kontroll av bøyer har vi oppdaget galvanisk korrosjon på syrefast kjetting. For sikkerhets skyld stenger bøyer der dette kan være et problem inntil disse er kontrollert.
Bilde av to personer som skrur opp et skilt med teksten Erlingbua
AktueltKystled

Erlingbua åpnet

11. mai 2023
Hernestangen Erlingbua åpner for booking den 15.05. Les mer om det nyeste tilskuddet til Kystled Oslofjorden.
AktueltKystled

Kystled Oslofjordens fotokonkurranse 2023

1. mai 2023
Kystled Oslofjordens fotokonkurranse 2023. Les mer om vilkår for å delta, hvordan du deltar og hva du kan vinne.
Hold Norge Rent og Mepex har i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd utarbeidet en veileder for redusert forsøpling og god avfallshåndtering i båthavner. Veilederen gir konkrete tips til hvordan småbåtforeningene kan håndtere arbeidet mot forsøpling i en båthavn.
Aktuelt

Plastsmarte båthavner

Alle båthavner bør forsøke å redusere plastforsøpling. Vi har vært med på å lage en liste over enkle tiltak som vil redusere mengden plast på avveie.
Aktuelt
Noen svaibøyer stenges inntil de er kontrollert
Bilde av to personer som skrur opp et skilt med teksten Erlingbua
Aktuelt
Erlingbua åpnet
Aktuelt
Kystled Oslofjordens fotokonkurranse 2023