Skip to main content

Oslofjorden er i krise. Livet i fjorden er i ferd med å dø. Vi oppfordrer derfor alle de politiske partiene til å innarbeide tiltak for å redde fjorden i partiprogrammene for den kommende perioden. 24. januar 2022 sendte ordførerne rundt Oslofjorden et felles brev til klima- og miljøministeren hvor de peker på tiltak de mener må prioriteres. Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord, mener ordførerne og krevde at det kommer penger over statsbudsjettet og at staten går inn i en pådriverrolle for å bedre forholdene.

Tiltaksplan for Oslofjorden

Et samlet Storting sto i 2018 bak en henvendelse til regjeringen Solberg om å lage en «Helhetlig plan for Oslofjorden». I rapporten fra Miljødirektoratet i 2019 ble det slått fast at tilstanden i Oslofjorden er svært alvorlig:

«Torskebestanden befinner seg blant annet på et historisk lavt nivå og er i tilbakegang. Også andre torskefisk, hummer, tang og ålegress sliter. Mange steder er det så lite oksygen ved bunnen at alt liv dør ut. Påvirkningen på fjordsystemet er langt større enn økologien kan tåle. Til tross for noe rensing klarer ikke fjorden lengre å håndtere de økede utslippene av nitrogen, fosfor, slam og mudder.»

Befolkningsvekst, utbygging/nedbygging av naturarealer, endret nedbørsmønster og endrede driftsformer i jordbruket er hovedårsakene til den negative utviklingen de siste tiårene. Fjorden er derfor overgjødslet av næringssalter fra avløp/kloakk i indre fjord, samt fra landbruk og avløp/kloakk i ytre fjord. Overgjødslingen medfører skadelige algeoppblomstringer, oksygenmangel og fiske- og fugledød.

I 2021 fulgte regjeringen opp rapporten fra Miljødirektoratet med 63 tiltak i en «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Helhetlig tiltaksplan lister opp nødvendige tiltak og hvem som har hovedansvar for gjennomføring. Dette gir et godt grunnlag for prioriteringer i partiprogrammene. Vi oppfordrer dere derfor til å bruke denne aktivt i arbeidet.

For å redde Oslofjorden, ønsker vi spesielt at dere legger vekt på følgende fra Helhetlig tiltaksplan:

Avløpssektoren

Kommunen må ta initiativ til et bredt interkommunalt samarbeid om et investeringsprogram for opprustning og nitrogenrensing i avløpssektoren. Samarbeidet bak Veas i indre fjord kan tjene som et eksempel. Videre må kommunen oppfordre staten til å ta et initiativ, slik ordførerne rundt fjorden har bedt om.

Avrenning fra landbruk

Kommunen må registrere og ta vare på kantsoner, elver, bekker og våtmarksområder og følge opp avrenning fra landbruk og andre inngrep.

Kommunalt avløp

Kommunen må sikre at eksisterende krav i regelverket for utslipp av kommunalt avløpsvann og avløpsvann fra spredt bebyggelse følges opp slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.

Avløpsnett og renseanlegg

Kommunen må systematisk oppgradere avløpsnett og renseanlegg.

Septik fra fritidsbåter

Kommunen må etablere tilstrekkelig kapasitet til å motta septik fra fritidsbåter.

Hummer

Etablere fredningsområder for hummer.

Helhetlig planlegging av land- og sjøareal

I samarbeid med andre kommuner; følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og sjøareal, blant annet for å sikre friluftsliv langs sjøen.

Strandsonen

Sikre en streng praktisering av plan- og bygningslovens forbud mot bygging i strandsonen.

Strandareal

Sikre strandarealer for allmennheten – lag gode reguleringsplaner og følg dem. Sikre viktige naturforekomster i sjø i kommunal arealplanlegging.

Kyststi

Etablere et sammenhengende og forbedret kyststinett.

Oslofjordens Friluftsråd håper derfor at flest mulig av de politiske partiene vil ta inn flest mulig av punktene over, og dermed være med på et krafttak for å redde en ren og rikere fjord for fremtidige generasjoner. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker mer informasjon om forholdene i Oslofjorden. Vi kommer gjerne ut i kommunene og holder innlegg eller foredrag om dette.

Dokumentasjon og kilder:

 • Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv
  Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.

Les hele planen:

En rekke tiltak nevnes i «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv». OF ber alle kommuner iverksette flest mulig av tiltakene.

En rekke tiltak nevnes i «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». OF ber alle kommuner iverksette flest mulig av tiltakene.

 • Kommuner har for dårlig kontroll med avløpssystemer

  Så mange som 50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet.

Les saken (Miljødirektoratet)

 • Miljødirektoratet opprettholder nitrogenfjerningskrav
  Miljødirektoratet har avgjort at Fuglevik renseanlegg i Moss må fjerne minst 70 prosent nitrogen fra avløpsvannet.

Les saken (Miljødirektoratet)

 • Hummervern som virker

Hummerbestanden i Norge har vært under sterkt press, men tålmodig arbeid med verneområder gir resultater.

Les saken (Naturvernforbundet)

 • Utredning av behovet for å redusere tilførselen av nitrogen til Ytre Oslofjord

I store deler av Oslofjorden er det høye konsentrasjoner av nitrogen i vannmassene. I Frierfjorden, Tønsberg, Drammensfjorden, Mossesundet, Hvaler og Iddefjorden klassifiseres tilstanden til «moderat» eller dårlig for nitratnivået på sommeren, og det er ingen positiv trend i utviklingen.

Les rapporten (Miljødirektoratet)

Les også

Filter

Stort raffineriområde sett ovenifra med fjorden i bakgrunnen. Næringsområdet er omgitt av natur.
AktueltTønsbergUttalelser

Detaljregulering av Slagentangen

28. februar 2024
Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
AktueltOslofjordprisen

Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 

23. februar 2024
Tom Ravndal tildeles Oslofjordprisen 2024, for å ha satt søkelys på tilgangen til og ulovligheter i strandsonen. 
Ro ro til Bakkeskjær. To fornøyde kystledgjester i robåt på vei til hytta på holmen utenfor Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Bilde vant fotokonkurranse som ble avholdt i 2020.Foto: Oda Kristine Gram
AktueltKystled nyheter

Bookingåpning 2024

7. februar 2024
Har du planer om norgesferie neste år? Her finner du datoer for Kystled Oslofjordens bookingåpning for sesongen 2024.
AktueltLågøya

Booking for Lågøya åpner 1. februar

29. januar 2024
Torsdag 1. februar kl. 10:00 kan du booke hytte på Lågøya. Fra 19. april kan du overnatte i en av de 19 hyttene du kan velge mellom på øya.
Stort raffineriområde sett ovenifra med fjorden i bakgrunnen. Næringsområdet er omgitt av natur.
Aktuelt

Detaljregulering av Slagentangen

Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.
Aktuelt
Oslofjordprisen 2024 til strandsoneforkjemper 
Ro ro til Bakkeskjær. To fornøyde kystledgjester i robåt på vei til hytta på holmen utenfor Holmsbu ytterst i Drammensfjorden. Bilde vant fotokonkurranse som ble avholdt i 2020.Foto: Oda Kristine Gram
Aktuelt
Bookingåpning 2024
Aktuelt
Booking for Lågøya åpner 1. februar