Skip to main content

Retningslinjer for uttalelser

Forurensning / vannkvalitet

 • OF er imot forurensende virksomhet som virker forstyrrende på natur og friluftsliv.
 • Forurenset snø bør ikke dumpes i sjøen.
 • OF skal motarbeide utslipp av miljøgifter som noen bedrifter slipper ut (eks. PCB).

Mudring og dumping

Forurensende landmasser bør ikke dumpes til sjøs. Dersom det er praktisk og teknisk mulig, skal forurensede masser fra sjøbunnen tas opp på land og deponeres. Sjødeponi kan tillates dersom dette ut fra et helhetssyn er minst skadelig for natur og friluftsliv.

Relaterte uttalelser

Filter

Mottaksstasjoner

OF skal arbeide for at småbåter tømmer båttoalettene på mottaksstasjoner og arbeide for å få etablert flere stasjoner. Mottaksstasjonene må legges langs hele fjorden og tilknyttes avløpsnettet. Når forekomsten av slike mottak er tilfredsstillende, går OF inn for utslippsforbud i indre fjord og ellers 300 meter fra land.

Avløpsrenseanlegg

Det er viktig å utvide kapasiteten og bedre renseteknologien på kommunenes avløpsnett, overvannssystemer og renseanlegg. OF skal arbeide for at toalettavfall som for eksempel bomullspinner og våtservietter ikke havner i sjøen.

Småbåthavner

OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig bør båter ligge i fellesanlegg. OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Utvikling og utvidelser av enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. OF skal også ha fokus på hvor stort landareal småbåthavnene legger beslag på, og søke å få til ordninger der allmennheten gis rett til ferdsel og bruk. Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser, kajakkstativer, kajakkutsett og badestiger der bading ikke kommer i konflikter med båtferdselen. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalitet.

Hvorfor er det viktig å ta vare på ålegresset?

 • Høy produksjon og viktig karbonlager
 • Verdifullt økosystem med internasjonal anerkjennelse
 • Sårbart økosystem påvirket av menneskelig aktivitet

Les artikkel:
Havforskningsinstituttet Ålegrasengene – vår egen regnskog under vann  

Trafikkhavner i Oslofjorden

OF ønsker ikke at fremtidig havneutbygging og utvidelser skjer på bekostning av naturvern- og friluftsinteresser. En bør søke å bruke allerede nedbygde sjøfronter (eks. tidligere industriområder) i forbindelse med en havneetablering. Eksisterende havnearealer må utnyttes mest mulig rasjonelt sammen med ledig kapasitet her. Ved frigjøring av havnearealer til andre formål skal kaiarealene gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Campingplasser

OF ønsker at arealbruken på campingplassene skal reguleres. Campingvogner, telt og lignende skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel og opphold i strandbeltet. Turgåere langs kyststiene bør ha tilgang til campingplassenes toaletter og drikkevann.

 

Idrettsanlegg

Ved anleggelse av idrettsanlegg som f.eks. golfbaner må det tas hensyn til områdets verdi i rekreasjonssammenheng, allmennhetens tilgjengelighet, estetikk og biologisk mangfold. Ingen golfanlegg skal gi allmennheten dårligere adkomst til og langs sjøen. Normalt bør utgangspunktet ved enhver regulering i strandsonen være en forbedring av de nevnte forhold.

 

Ferdsel, ulovlige ferdselshindre

OF vil arbeide for at ulovlige ferdselshindre blir fjernet. OF går inn for at ferdselsmulighetene bedres i strandsonen.

 

Artikler som belyser temaet

Miljødirektoratet har laget en veileder for hvordan en kommune bør gå fram for å fjerne ulovlige stengsler i strandsonen.

 

Last ned veileder

Byggeforbudet i strandsonen

OF ønsker at byggeforbudet skal håndheves strengt, og at behandlingen av dispensasjonssaker skal være mest mulig ensartet. Utvidelser av fritidsboliger i LNF-soner kan aksepteres dersom dette resulterer i estetiske forbedringer, bedre tilpasning av bygninger til terreng og landskap og/eller en styrking av allmennhetens ferdsel. OF vil – for å unngå irreversible endringer i naturen eller svekkede muligheter for ferdsel – motarbeide såkalt parkifisering av utmark i hyttefelt, og viser til at byggeforskriftene ikke gjør unntak for søknads- og meldeplikt for mindre bygge- og anleggsarbeid i strandsonen. OF ønsker at kommunene gjennomfører en miljørevisjon av eldre reguleringsplaner som tillater bygging i strandsonen.

Filter

Artikler som belyser temaet

 • Video: Distriktsnyheter Vestfold og Telemark, 16. august 2023, Ulovligheter i strandsonen
 • Artikkel: Distriktsnyheter Vestfold og Telemark, 16. august 2023:
  • Slakter manglende oppfølging i strandsonen: – Det må straffes, ryddes og rives, det er sjelden ulovlige bygg rives i strandsonen. Politikerne får huden full av Naturvernforbundet, som krever full oppvask langs kysten. Les hele artikkelen, NRK
 • Artikkel: Børsen Dagbladet
  • Utbyggingsplanene langs fjorden pågår i full fart: Fjordbyer, marinaer, småbåthavner og hyttefelt ønskes – og bygges – langs hele fjorden. Les artikkelen

Ulovlige byggverk

OF anbefaler at kommunene gjennomgår strandsonen med tanke på å rydde opp i ulovlige innretninger etter modell av prosjekter gjennomført i enkeltkommuner. Det er OFs mening at bygg og anlegg som er satt opp ulovlig skal fjernes. OF viser til at Høyesterett så sent som i 2012 understreker at det er sterkere behov for beskyttelse av allmennhetens ferdselsrett ved Oslofjorden enn andre kystavsnitt i landet.

Kyststier og sykkelstier

OF oppfordrer kommunene til å ta en aktiv rolle for å utvide og forbedre kyststier og sykkelstier og ta disse inn i kommunale planer. For kyststier søkes det i utgangspunktet å komme til frivillige avtaler med grunneierne, men der dette ikke er mulig, går OF inn for at § 35 i friluftsloven anvendes for å løse allmennhetens mulighet til ferdsel i utmark.

Det bør i forbindelse med kyststien søkes etablert rundløyper.

Kystled

OF oppfordrer kommunene og statsetater til å arbeide for virkeliggjøringen av kystleden ved å stille bygninger til disposisjon. Tiltaket skal innlemmes i kommunale planer.

Sjøarealer

OF ser gjerne at sjøarealer med kryssende brukerinteresser inkluderes i kommunenes arealplaner. OF ønsker at det skal være bestemmelser om enkeltfortøyninger (moringer). Der det er mulig foretrekkes felles bryggeanlegg framfor moringer. Antall «villbøyer», dvs. bøyer som ikke er omsøkt og godkjent, bør reduseres.

Skjell- og fiskeoppdrettsanlegg

Anlegg for skjelldyrking og lignende bør ikke anlegges slik at de kommer i konflikt med friluftslivets interesser i Oslofjorden. Ved vurdering av plasseringen skal det tas hensyn til avstand til sikrede friluftsområder, innvirkning på det visuelle miljøet, ferdselen til småbåter, bading fra land, fritidsfiske fra land, konsekvenser for miljø og biologisk mangfold og antall anlegg totalt i en kommune/region. OF ønsker ikke at det etableres oppdrettsanlegg for fisk i Oslofjorden.

Krav om bankgaranti for større installasjoner i sjø

Det må i forbindelse ved etablering av skjell- og fiskeoppdrettsanlegg og andre større installasjoner i sjø stilles krav om en bankgaranti som hindrer at havarerte anlegg blir liggende og forsøple.

Erstatningstomter

OF ser positivt på at det tilbys erstatningstomter for hytter, hus og anlegg som i særlig grad holder allmennheten borte fra strandlinjen. Slike erstatningstomter kan i visse tilfelle være deler av sikrede friområder dersom gevinsten av makeskiftet er til beste for friluftslivet.

Biologisk mangfold

Ved alle tiltak i strandsonen må det tas hensyn til biologisk mangfold. Viktige naturtyper, oppvekst- og leveområder, samt truete og sjeldne arter må ivaretas og synliggjøres gjennom egne kommunale planer.

Større utbyggingsområder bør kartlegges av fagfolk i sommerhalvåret for å fange opp truede arter og viktige naturtyper som fra før ikke er kartlagt og som det er viktig å bevare.

Det er viktig å fremme kartlegging og starte fjerning av arter på fremmedartslista som påvirker friluftslivs- og naturverninteressene negativt, f. eks. rynkerose og stillehavsøsters.

Kulturminner

Ved alle tiltak i strandsonen må kulturminner tas hensyn til og bevares. Kulturminner bør synliggjøres gjennom egne kommunale kulturplaner. Større utbyggingsområder bør kartlegges av fagfolk i sommerhalvåret for å fange opp arkeologiske kulturminner som fra før ikke er kartlagt og som det er viktig å bevare.

Kulturminners opplevelsesverdi må framheves som en del av friluftslivet.

Kunstige øyer

Kunstige øyer kan gi positivt tilskudd til friluftslivet i en region med få utfartssteder. Konsekvenser for miljø og natur må være kartlagt og øya må være åpen for allmennheten.

Husbåter og flytende bydeler

Permanent plassering av husbåter i uberørt natur eller ved friområder er ikke ønskelig. Slike anlegg bør ligge langs allerede nedbygde sjøfronter, f. eks. tidligere industriområder.

Universell utforming

Det er viktig å legge til rette for universell utforming på egnede delstrekninger av kyststien, i deler av småbåthavner/kaifronter og i noen utvalgte friområder. Strekninger og områder som tilrettelegges for universell utforming er spesielt avhengig av å ha et høyt nivå på vedlikehold og reparasjon etter f. eks. naturødeleggelser. OF går for at tilrettelegging og drift av disse områdene bør ha et regionalt perspektiv.

Kollektiv transport til viktige friluftsområder

OF ønsker at det tilrettelegges for kollektiv transport til friområder, bl.a. med passasjerbåter til øyer der det er et befolkningsmessig behov og grunnlag for dette.

Sikring av områder og rettigheter

Det er viktig å sikre nye friområder i regioner og tettsteder med stort befolkningsgrunnlag. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en viktig oppgave. Barns interesser i arealplanleggingen sikres gjennom ivaretaking av lekeområder og friluftsområder. Det forutsettes at planene revideres jevnlig. I nasjonalparkenes randsone er det viktig at det settes av og opparbeides tilstrekkelig med p-plasser.

Bystrender

OF ønsker å legge til rette for at det i byene etableres bystrender som kan nås av befolkningen uten bruk av motoriserte fremkomstmidler, og hvor det er mulig å legge til rette for universell utforming.