Bit for bit har strandsonen forsvunnet gjennom oppføring av bygninger eller andre tiltak som enkeltvis kan virke uskyldige, men som samlet sett fortsatt gjør at tilgjengeligheten til fjorden reduseres fra år til år. 187 dekar var reduksjonen fra 2020. 

Dispensasjoner og planlagt nedbygging

Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tallene viser at det kan være et spørsmål om disse retningslinjene følges.

Ulovligheter

Flere kommuner har kartlagt strandsonen, og ofte blir store mengder ulovligheter funnet. Asker kommune undersøkte 6000 tiltak som er utført i strandsonen, av dem var 1700 antageligvis ulovlige. Oslo kommune har funnet 123 ulovligheter bare langs Mosseveien og på Ulvøya, Malmøya og Ormøya. Det føres ikke statistikk over ulovligheter, men tapet av areal er betydelig.

 

IRREVERSIBLE TILTAK Hvert år gjøres irreversible tiltak, både lovlige og ulovlige. I 2021 ble vi varslet om denne saken og sendte den videre til Nesodden kommune.

Potensielt tilgjengelig strandsone i Oslofjorden ble redusert med 187 dekar fra 2020 til 2021. Siden 2010 med 2243 dekar

Tabell: Oversikt på kommunenivå

Denne artikkelen er del av årsrapporten for 2021. Hele rapporten kan leses her: