Skip to main content

OF er skeptisk til å anlegg stor småbåthavn i et sårbart bløtbunnsområde med ålegressenger, sjøørretbekk og som også er rasteområde for trekkfugler. Mange naturverninteresser blir berørt av tiltaket.

I dette området, ca 1 km sør for Svelvik, planlegges en stor småbåthavn. I området er det store naturverdier.

I dette området, ca 1 km sør for Svelvik, planlegges en stor småbåthavn. I området er det store naturverdier.

Dato. 01.03.2022

Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter. Innspill til varsel

 Detaljreguleringen det vises til kan leses her

Bakgrunn

Hensikten med planen er å legge til rette for småbåtanlegg med tilhørende adkomst for inntil 1000 båtplasser. Privat forslagsstiller ønsker også å se på muligheter for friluftslivtilrettelegging i området.

 

Konklusjon

OF vil i utgangspunktet fraråde en småbåthavnutvikling i skissert planområde, dette med bakgrunn i planområdets store naturverdier. Vi kan gjennom en tyveårsperiode ikke erindre et såpass omfattende planforslag om småbåthavnutvikling i Oslofjordområdet som berører så mange naturverninteresser som i dette tilfellet. Om en likevel velger å gå videre med planene er det særdeles viktig med en grundig konsekvensutredning før en fatter et endelig vedtak.

Det planlegges for opptil 1000 båtplasser

Det planlegges for opptil 1000 båtplasser

Nasjonalt viktige naturverdier

Det er registrert nasjonalt og svært viktige naturverdier i området, noe som også framgår i planinitiativet. Naturbase viser at i planområdet er det er kartlagt opp til flere svært viktige naturtyper som vil berøres av planforslaget:

  • – Solbergbukta BM00044533  «svært viktig bløtbunnsområde i strandsonen. Vestre bredd av Drammensfjorden. Inn mot Svelvik. Store bestander av vade- og andefugler.

Området dekker mer enn 500 000 m². inkl Grunnane naturreservat».

  • – Homannsbergbutka sør BM00078195
    «En svært stor ålegraseng (ca 100 000m2) med spredt til tett vegetasjon av vanlig ålegras (Z. marina) fra 1.5 til 4 m dyp. Bløtbunn. Størrelsen, samt forekomst av kransalger som er på Norsk Rødliste over trua og sårbare arter tilsier verdi A, nasjonalt viktig».

-Homannsbergbutka midtre BM00078194

«En relativt stor eng (ca 45 000 m2) av rødalgen løstliggende svartkluft (Furcellaria lumbricalis f. aegagropila). Spredt til tett forekomst av algen fra 1,5 til 2 m dyp. Størrelsen og overlapp med nasjonalt viktig forekomst av ålegraseng tilsier verdi A».
-Viktig funksjonsområde for arter BA00032128

I områdebeskrivelsen i Naturbase heter det: «Grunn bukt med tildels brakkvann. Grenser opp mot område med strandeng/strandsump langs bredden (egen naturtyperegistrering). Viktig raste- og overvintringsplass for andefugl, blant annet sangsvaner».

Området ligger også i kort avstand til og like nord for Grunnane naturreservat VV00000848. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et rikt og spesielt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig knytter seg til området. Områdets viktigste funksjon er som vintertilholdsted for svaner og andefugl. For øvrig er området viktig for ulike andearter og vadere under vår- og høsttrekket.

 

Rødlistearter på land: I planområdet inngår det statlig sikrete friområdet Knemstranda. Området har tidligere vært brukt til bading og rekreasjon men er i dag tilgrodd. Svelvik kommune har tidligere sett på muligheter for å ruste opp området uten at det har blitt noe av. Stiftelsen Biofokus ble engasjert i denne forbindelse. I Biofokus-notat 35 2018, Biologiske undersøkelser ved Knemstranda, Svelvik 2018 BioFokus notatmal, konkluderte Biofokus med at planlagt friluftslivtilrettelegging på land ville ha stor negativ betydning for forvaltningsrelaterte arter som opptrer i området bl.a. flere rødlistearter. Biofokus nevner også faren for at en rekke arter på fremmedartslista kunne spre seg i området.

Konsekvenser av planforslaget, da både i en anleggs- og driftsfase, må utredes med tanke på naturtyper på land og i sjø, naturreservat, truete arter og arter på fremmedartslista. Sjøareal må kartlegges av fagbiolog for å se om det er endringer i ålegrasengas utforming da informasjon om ålegrasengas utforming i Naturbase er av eldre dato (2010).

Småbåthavn

I forbindelse med OFs planretningslinjer vedtatt av OFs årsmøte 2017 der det i forbindelse med småbåthavner bl.a. heter:

«OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig bør båter ligge i fellesanlegg. OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Utvikling og utvidelser av enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel.

Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser, kajakkstativer, kajakkutsett og badestiger der bading ikke kommer i konflikter med båtferdselen. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalitet.»

Vi ser i utgangspunktet ikke at et nytt småbåtanlegg vil redusere eksisterende småbåtbrygger i nærområdet, dette må i fall fremgå nærmere i en konsekvensutredning.

OF har erfaring med at store bryggeanlegg kan bety redusert vanngjennomstrømning, noe som ofte er uheldig med tanke på vannutskiftning og som kan medføre uønsket algeoppblomstring. Dette må derfor utredes nærmere. Videre erfarer vi at store småbåtanlegg ofte generere ulike former for forurensning. Det er ikke uvanlig med oljefilm i et slikt anlegg. Konsekvenser av dette og miljøpåvirkning i flere viktige naturtyper nevnt over må og overfor vann-/andefugl må følgelig utredes.

Vår erfaring er at det ofte er behov for mudring i slike store anlegg. Konsekvenser av dette må utredes både for en anleggs- og driftsfase. Dette med tanke på virkninger for bunndyr og evt. tilslamming av ålegrasenger. Ålegrasenger er som kjent en utvalgt naturtype som er et svært viktig oppvekstområde og skjul for fiskeyngel.

Ledig kapasitet i nærliggende anlegg

Det framgår at brukergruppen i stor grad forventes å komme fra indre deler av Drammensfjorden. Vi nevner i denne sammenheng at det nylig er godkjent og regulert en stor småbåthavn ved Nordre Jarlsberg brygge nord i Holmestrand kommune, dvs ved Sandebukta. Her er det fra før regulert 380 båtplasser. Nylig er det i tillegg godkjent ytterligere 1000 båtplasser. Så vidt vi erfarer er det mye ledig kapasitet her. Denne småbåthavna ligger 29 minutter og 27 km med bil fra Drammen sentrum og det er også kollektivtransport til området (buss). Sammenliknet med planområdet for Drammen maritime senter som ligger like langt fra Drammen sentrum (25 km) så bruker en med bil 38 minutter hit. I en konsekvensutredning bør det utredes ledig kapasitet i allerede regulerte småbåthavner i eksisterende småbåthavner og da også utenfor kommune/fylkesgrense – jf eksempelet Nordre Jarlsberg brygge nevnt over.

Landskap

Vi anbefaler at en legger til grunn er 3 D-modell med tanke på fjernvirkninger fra ulike vinkler.

Vi erfarer ellers at det ofte legges større båter ytterst i denne typen bryggeanlegg, noe som får konsekvenser for fjernvirkninger. Dette må belyses i en utredning.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

En må i forbindelse med planen se nærmere på hvordan en plan som varslet vil påvirke temaer og tiltak som er tatt opp i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv som ble lagt fram av Miljødirektoratet våren 2020. Det bør i en utredning framgå om innsatsområder og tiltak i helhetlig tiltaksplan kan være i strid med planforslaget.

Friluftsliv

Et område innenfor den planlagte båthavna er det et statlig sikret friområde. Med nærhet til Svelvik sentrum hvor tilgangen til fjorden er begrenset, har området et stort potensial som friluftsområde.

Et område innenfor den planlagte båthavna er det et statlig sikret friområde. Med nærhet til Svelvik sentrum hvor tilgangen til fjorden er begrenset, har området et stort potensial som friluftsområde.

Erfaringsmessig er det ikke gunstig å legge til rette for bading i sjø innenfor såpass store småbåtanlegg som dette, dette med tanke på årsaker nevnt over, vanngjennomstrøming, algevekst og fare for oljesøl/-film. Andre forhold er også sikkerhet for badende og grunne forhold/mudderbunn. Dette må utredes nærmere.

En alternativ friluftslivtilrettelegging, om 0-alternativet beholdes, er å tilrettelegge med informasjonstavler med opplysninger om det rike biologiske mangfoldet i området, tilrettelegge for fritidsfiske og lage en plattform med utsikt utover vannet ved Knemstranda.

 Sendt 

Drammen kommune

Kopi:   

  • OF’s rådsmedlemmer i Drammen
  • Viken fylkeskommune
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • FNF Buskerud

Flere uttalelser

Filter

Varsel om utvidet planområde – Detaljregulering Drammen Slip & verksted, delområde 1
Varsel om utvidet planområde – Detaljregulering Drammen Slip & verksted, delområde 1DrammenUttalelser

Varsel om utvidet planområde – Detaljregulering Drammen Slip & verksted, delområde 1

OF er positive til en sammenhengende gang- og sykkelløsning langs Havnegata. Vi har også påpekt andre relevante forhold når industriområder transformeres til boligformål.
4. januar 2023
Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter. Innspill
I dette området, ca 1 km sør for Svelvik, planlegges en stor småbåthavn. I området er det store naturverdier.
Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter. InnspillDrammenUttalelser

Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter. Innspill

OF er skeptisk til å anlegg stor småbåthavn i et sårbart bløtbunnsområde med ålegressenger, sjøørretbekk og som også er rasteområde for trekkfugler. Mange naturverninteresser blir berørt av tiltaket.
1. mars 2022