Skip to main content

Om kurset

Elevene er havforskere for en dag og får utforske et spennende økosystem. Vi samler inn arter, både dyr og planter, i fjæra. Vi bruker ulike metoder for innsamling, og jobber med å sortere det vi finner. Underveis lærer vi blant annet om ulike arters levesett og samspill. Til sist smaker vi på noe av det vi har funnet. Kurset kan knyttes til flere kompetansemål i fagplanen for naturfag, i tillegg til at det er relevant for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Kursets varighet: 3-5 timer
Pris: gratis for skoler i våre medlemskommuner

Passer for

4. – 10. trinn i grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring. Kurset tilpasses aldersgruppen på deltagernes kunnskapsnivå

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter.

Send oss en e-postRing oss 67 55 49 90

Fra lærerplanen

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området (kompetansemål 4. trinn)
  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (kompetansemål 4. trinn)
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar (kompetansemål 7. trinn)
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn (kompetansemål 7. trinn)
  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet (kompetansemål 7. trinn)
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar (kompetansemål 10. trinn)
  • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp (kompetansemål, 10. trinn)
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold (kompetansemål, 10. trinn)

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.

Flere kurs

Filter

For elever

Kartforståelse, orientering og allemannsrett

Hva er egentlig et kart? Hva betyr de ulike fargene og symbolene på kartet? Hva er himmelretninger, og hvordan finner vi dem? Og hva er egentlig denne allemannsretten? Gjennom dialog og med ulike aktiviteter og øvelser i skolens nærområde finner…
For elever

Mat i friluft

Mat smaker best på tur, og aller best når den er blitt tilberedt ute. Mat på bål trenger ikke å være pølser. Dette kurset tar for seg ulike sider ved matlaging på tur. Vi samtaler om hygiene på tur, regler…
For elever

Praktisk matematikk

Med praktiske oppgaver og konkrete eksempler får elevene mulighet til å repetere og lære inn matematikk. Vi er fysisk aktive mens vi jobber med blant annet brøk, geometri og ulike regnemåter. Ved å bruke uteområdene og naturen jobber vi med…
For elever

Fysisk aktivitet og samarbeid

Nasjonale anbefalinger sier at barn fra 6 til 12 år bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter per dag. Både lek og fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Det er derfor viktig at…
For elever

Sikkerhet ved vann

Elevene er havforskere for en dag og får utforske et spennende økosystem. Vi samler inn arter, både dyr og planter, i fjæra. Vi bruker ulike metoder for innsamling, og jobber med å sortere det vi finner.
For elever
Marin forsøpling
For elever
Livet i fjæra