Skip to main content

Om kurset

Elevene er havforskere for en dag og får utforske et spennende økosystem. Vi samler inn arter, både dyr og planter, i fjæra. Vi bruker ulike metoder for innsamling, og jobber med å sortere det vi finner. Underveis lærer vi blant annet om ulike arters levesett og samspill. Til sist smaker vi på noe av det vi har funnet. Kurset kan knyttes til flere kompetansemål i fagplanen for naturfag, i tillegg til at det er relevant for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Kursets varighet: 3-5 timer
Pris: gratis for skoler i våre medlemskommuner

Passer for

4. – 10. trinn i grunnskolen, videregående skole, voksenopplæring. Kurset tilpasses aldersgruppen på deltagernes kunnskapsnivå

Meld deg på kurs

Ta kontakt om du ønsker å bestille kurs eller ønsker informasjon om våre aktiviteter.

Send oss en e-postRing oss 67 55 49 90

Fra lærerplanen

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området (kompetansemål 4. trinn)
  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (kompetansemål 4. trinn)
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar (kompetansemål 7. trinn)
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn (kompetansemål 7. trinn)
  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet (kompetansemål 7. trinn)
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar (kompetansemål 10. trinn)
  • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp (kompetansemål, 10. trinn)
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold (kompetansemål, 10. trinn)

OF ønsker å inspirere til økt uteaktivitet

Det er en rekke fordeler med å flytte undervisningen ut av klasserommet. OF jobber for å inspirere skoler og barnehager til å bruke nære uteområder aktivt til lek og undervisning. Mer virkelighetsnær læring, andre sosiale relasjoner, bedre kontakt med naturen og økt fysisk aktivitet er noen av fordelene.

Flere kurs

Filter

For elever

Mat i friluft

Mat smaker best på tur, og aller best når den er blitt tilberedt ute. Mat på bål trenger ikke å være pølser. Dette kurset tar for seg ulike sider ved matlaging på tur. Vi samtaler om hygiene på tur, regler…
For eleverUteundervisning og naturveiledning

Livet i fjæra

Elevene er havforskere for en dag og får utforske et spennende økosystem. Vi samler inn arter, både dyr og planter, i fjæra. Vi bruker ulike metoder for innsamling, og jobber med å sortere det vi finner.
For pedagoger

Sikkerhet og livredning

Målsetting Sikre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for den gruppen man har ansvaret for, planlegging og gjennomføring av alarmplan. Praktisk veiledning om forebyggende livredning. Praktisk livredningsprøve utendørs.   Forsvarlig svømme- og…
FerieaktiviteterUteundervisning og naturveiledning

Friluftsskoler

Med Fagfornyelsen legges det opp til mer praktisk læring, og mer læring gjennom lek. Dette er et praktisk rettet kurs, der deltagerne får konkrete tips til hvordan en kan flytte skolefagene ut av klasserommet og ut i friluft. Samtlige av…
For elever

Sikkerhet ved vann

Elevene er havforskere for en dag og får utforske et spennende økosystem. Vi samler inn arter, både dyr og planter, i fjæra. Vi bruker ulike metoder for innsamling, og jobber med å sortere det vi finner.
For elever
Marin forsøpling
For elever
Livet i fjæra