Skip to main content

Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.

Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stor engasjement for å bekjempe uønskede plantearter ved Oslofjorden. Prisen ble utdelt i forbindelse med OFs årsmøte i Sandvika 30. mars av ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog til leder i foreningen Geir Arne Evje. OFs styreleder Øivind Sjuls til høyre.

Bakgrunn

I år deles Oslofjordprisen ut for 9. gang. I statuttene for Oslofjordprisen heter det blant annet:  

 

«Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.»  

 

Prisvinnerne får tildelt et diplom med et kunstnerisk motiv laget av OF-medarbeider Inger-Marie Juel Gulliksen, og 10.000,- i tillegg.  

Styrets begrunnelse

Styret besluttet at prisen for 2023 skulle gå til en person eller forening som har gjort en spesiell innsats for bekjempelse av fremmede arter. Oslofjordens naturmangfold er en berikelse og har en viktig betydning for friluftslivet. Fremmedarter kan både fortrenge hjemlige truete arter og også redusere friluftslivsmulighetene. Problemet er nevnt som et tiltak i Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.

 

Flere gode kandidater ble spilt inn. På møte 23. februar i år besluttet vi å gi prisen til Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen.

 

I begrunnelsen sier styret: Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, har gjennom et årelangt engasjement hatt mange skjøtselsdugnader for å bekjempe fremmede arter, bl.a. på Hovedøya, Nakholmen og i Ekebergskråningen i Oslo, Lilløyplassen, Fornebu og Løkeneshalvøya i Asker. De har også vært med på å fjerne uønskede fremmedarter rundt OFs kystledhytte Heidehaugen, i Nordre Follo. De har i tett samarbeid med forvaltningsmyndighetene gjennomført slåttesamlinger ved flere utvalgte naturtyper som krever skjøtsel. Dette har bidratt til at sårbare og truete naturtyper og rødlistearter gjennom årelang skjøtsel har blitt fremmet, dette i en del av landet som er kjent for å ha den rikeste floraen og flest truete arter.

 

De har også flere årlige kartleggingsturer der foreningens medlemmer på fritiden kartlegger floraen. Dataene fra kartleggingene er viktig i bl.a. kommunenes arealplanlegging for å ivareta biologisk mangfold. Foreningen arrangerer også en rekke åpne turer og foredrag, noe som øker folks bevisstgjøring om viktigheten av å bevare sårbar flora og som også øker deltakernes artskunnskap.

Innsats i praksis. Foto: Geir-Arne Evje, Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

Tidligere vinnere av Oslofjordprisen

Filter

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2024

16. januar 2024
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering…

Oslofjordprisen 2023 til Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen

31. mars 2023
Norsk botanisk forening, Østlandsavdelingen, fikk Oslofjordprisen 2023 for et stort engasjement for å bekjempe uønskede og fremmede planter ved Oslofjorden.

Foreslå kandidater til Oslofjordprisen 2023

12. februar 2023
Vi trenger gode kandidater til Oslofjordprisen! I år går prisen til frivillige organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som legger ned en prisverdig innsats for naturen langs Oslofjorden, enten ved å ta vare på naturmangfold eller bekjemper uønskede arter.
Tony Larsson

Oslofjordprisen 2022 til Tony på fyret

8. april 2022
Tony Larsson, kunstner og tilsynsvakt på Fyrsteilene, er tildelt Oslofjordprisen for 2022.

Oslofjordprisen 2021 til engasjert 15-åring

9. april 2021
Alle som bruker fjorden, har ved selvsyn sett omfanget av marin forsøpling. Langt fra alle velger å gjøre en innsats. En 15-åring fra Drøbak har valgt å bruke fritiden på rydde opp etter andre.