Elver og vassdrag har blitt pekt på som viktige tilførselsveier av forsøpling til det marine miljøet. I prosjektet «Søppelanalyse Akerselva» har OF og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av avfall samlet opp av “PortBin TrashTrawl».

Alle søppelgjenstandene blir nøye sortert, telt og veid. Jacob Bonnevie Cyvin fra SALT og Nicolay Moe fra OF. Foto: SpillTec

Hovedmålet med prosjektet er å skaffe til veie data som kan brukes som grunnlag for å si noe om de viktigste kildene til forsøplingen i vassdraget, samt fange opp mer akutte hendelser og sesongvariasjoner.

Metoden «strandsøppel dypdykk» (Falk-Andersson, 2021) har blitt brukt til å utvikle en protokoll tilpasset søppelet i Akerselva. Målet med metoden er å registrere og analysere søppel som kan gi forvaltningsrelevant kunnskap om kilder til og årsak bak forsøplingen.

Fra Akerselvas utspring i Maridalsvannet løper elven tvers igjennom byen, i snaue 9 kilometer, før den renner ut i Oslofjorden ved Bjørvika. Elven og dens nærområder er viktige rekreasjonsområder for byens befolkning. I hele elvens lengde er det flotte turveier omkranset av grøntområder, og i øvre del er det flere tilrettelagte badeplasser. Det er ikke uten grunn at Akerselva ofte blir omtalt som Oslos «grønne lunge». Søppelsamleren «PortBin TrashTrawl» ble plassert ut ved Vaterland i Akerselva i 2019, samme året som Oslo kommune lanserte en handlingsplan mot plastforurensing. TrashTrawl er konstruert for å fange avfall som flyter på overflaten før det når ut i Oslofjorden. Avfallet ledes via lenser inn i et oppsamlingsnett.

Ikke uventet består de fleste gjenstandene av ulike typer plast.

Søppelanalysene viser at det er et bredt spekter av gjenstandskategorier, likevel utgjør de ti mest dominerende hele 79 % av alle funn.

Akerselva har et sammensatt forsøplingsbilde med bidrag fra mange ulike kilder. Mye av avfallet er forbrukerrelatert.

Det er svært mange faktorer som påvirker søppelmengden. Total mengde og bidrag fra de ulike kildekategoriene varierer gjennom sesongen.

Rapport for prosjektet

Rapporten som pdf finner du her!

Andre saker om temaet