Skip to main content

Elver og vassdrag har blitt pekt på som viktige tilførselsveier for forsøpling til det marine miljøet. I prosjektet «Søppelanalyse Akerselva» har OF og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av avfall samlet opp av “PortBin TrashTrawl».

 

Alle søppelgjenstandene blir nøye sortert, telt og veid. Jacob Bonnevie Cyvin fra SALT og Nicolay Moe fra OF. Foto: SpillTec

Hovedmålet med prosjektet er å skaffe til veie data som kan brukes som grunnlag for å si noe om de viktigste kildene til forsøplingen i vassdraget, samt fange opp mer akutte hendelser og sesongvariasjoner.

Metoden «Strandsøppel dypdykk» (Falk-Andersson, 2021) har blitt brukt til å utvikle en protokoll tilpasset søppelet i Akerselva. Målet med metoden er å registrere og analysere søppel som kan gi forvaltningsrelevant kunnskap om kilder til og årsak bak forsøplingen.

Fra Akerselvas utspring i Maridalsvannet løper elven tvers igjennom byen, i snaue 9 kilometer, før den renner ut i Oslofjorden ved Bjørvika. Elven og dens nærområder er viktige rekreasjonsområder for byens befolkning. I hele elvens lengde er det flotte turveier omkranset av grøntområder, og i øvre del er det flere tilrettelagte badeplasser. Det er ikke uten grunn at Akerselva ofte blir omtalt som Oslos «grønne lunge». Søppelsamleren «PortBin TrashTrawl» ble plassert ut ved Vaterland i Akerselva i 2019, samme året som Oslo kommune lanserte en handlingsplan mot plastforurensing. TrashTrawl er konstruert for å fange avfall som flyter på overflaten før det når ut i Oslofjorden. Avfallet ledes via lenser inn i et oppsamlingsnett.

Ikke uventet består de fleste gjenstandene av ulike typer plast.

Akerselva har et sammensatt forsøplingsbilde med bidrag fra mange ulike kilder. Mye av avfallet er forbrukerrelatert.

Søppelanalysene viser at det er et bredt spekter av gjenstandskategorier. Likevel utgjør de ti mest dominerende kategoriene hele 79 % av alle funn.

Det er svært mange faktorer som påvirker søppelmengden. Total mengde og bidrag fra de ulike kildekategoriene varierer gjennom sesongen.

Rapport for prosjektet

Les mer

Filter

AktueltRedd OslofjordenUttalelser

Chemering Nobel: Brev til klima- og miljøministeren

7. juni 2024
16 ordførere og 34 organisasjoner har undertegnet et opprop om at det utredes en løsning der nitrogenholdig avløp fraktes til Norskehavet og slippes ut der. Oslofjorden kan ikke ofres for sprengstoff! 
AktueltRedd OslofjordenUttalelser

118 tonn nitrogen vil være svært uheldig for fjorden

3. juni 2024
Miljødirektoratet foreslår å gi sprengstoffprodusenten Chemering Nobel tillatelse til å slippe ut inntil 118 tonn nitrogen pr. år i indre fjord. Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen  for å redde fjorden!
AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

15. mai 2024
OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
AktueltFakta om OslofjordenMarin forsøplingRedd Oslofjorden

Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!

2. mai 2024
Ekspandert polystyren (EPS) – mest kjent som isopor – på avveie er et kjent forsøplingsproblem. Produktet brukes fortsatt mye i båthavner, ved fiske eller andre steder der det lett kan havne i sjøen.