Skip to main content

Bli Oslofjordvenn

Bli Oslofjordvenn

Fjorden og friluftslivet trenger flere Oslofjordvenner

Oslofjordens Friluftsråd er en ideell organisasjon, stiftet i 1933. Den gang så man med bekymring på utbygging i strandsonen og en økende forurensning. I dag er Oslofjorden igjen i krise, og arbeidet vårt er viktigere enn noen gang. Vi legger til grunn at naturen i og omkring Oslofjorden har sin egenverdi, samtidig som den er av stor betydning for livskvaliteten til menneskene som bor eller besøker området. Vår strategi for perioden 2022-2028 tar utgangspunkt i syv av FNs bærekraftsmål.

Hvorfor bør du bli Oslofjordvenn?

💙 Fordi du bryr deg om Oslofjorden, og ønsker å hjelpe til.

💙 Oslofjordvenn koster 450 kroner per kalenderår. Det er ingen bindingstid eller automatisk fornyelse. Du bestemmer selv om du ønsker å støtte oss på nytt neste år.

💙 Ditt bidrag gir oss mulighet til å jobbe for å nå vårt hovedmål, en ren Oslofjord i økologisk balanse, som er tilgjengelig for friluftsliv.

💙 Som Oslofjordvenn er du mottager av vårt nyhetsbrev, og du får årsrapporten vår i posten.

Logg inn eller registrer bruker for å bli Oslofjordvenn

Oslofjordvenn bidrar til arbeidet med å nå våre mål!

Oslofjorden skal være en levende fjord

Dårlig vannkvalitet, forsøpling og økologisk ubalanse er et resultat av menneskelig påvirkning. Vi arbeider for å reetablere god bunnflora og -fauna, god vannkvalitet og økologisk balanse i fjorden. Dette gjør vi blant annet gjennom overvåkning, formidling av kunnskap og påvirkning av beslutningstakere. Vi legger til rette for, og utfører, praktiske tiltak som rydding av avfall og fjerning av fremmede arter.

Naturverdiene rundt fjorden skal ivaretas

Naturmiljøet på land rundt Oslofjorden har unike biologiske kvaliteter og høy verneverdi. OF arbeider for å ivareta og forbedre viktige biotoper og naturområder, å spre kunnskap og forståelse for vernebestemmelser, og å drive en aktiv skjøtsel for å sikre leveområder til planter, fugle- og dyreliv. I forvaltning av friluftslivsområder skal hensynet til naturverdier og friluftsliv balanseres.

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden må gjennomføres

Reetablering av et godt miljø i Oslofjorden krever kunnskap og politisk vilje hos mange aktører. OF tar aktivt del i arbeidet med å følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Vi koordinerer og samarbeider med alle relevante aktører, slik at kunnskap blir omsatt i handling.

Oslofjorden skal være en arena for livskvalitet

Fysisk aktivitet og kontakt med naturen er grunnleggende for god helse og livskvalitet. OF jobber for at naturen i og omkring fjorden restaureres og tilrettelegges for bærekraftig friluftsliv. Vi bidrar til skjøtsel og tilrettelegging av friområder. Gjennom Kystleden bidrar vi til å gi muligheter til aktivitet og gode opplevelser. Vi bidrar til å tilgjengeliggjøre områder og motivere til aktivitet langs et nettverk av kyststier. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å inspirere til økt bruk av fjorden.

Befolkningen skal ha god kunnskap om fjorden og friluftslivet

Bærekraftig friluftsliv og gode holdninger må læres. Vi bruker vår kunnskap og innsikt til å lære opp andre, både friluftslivsutøvere og beslutningstakere. Gjennom arbeid rettet mot skolene bidrar vi til at skolene i større grad tar i bruk uteundervisning. Oslofjorden gir muligheter for læring i friluft i alle fag.

Alle skal kunne glede seg over Oslofjorden

OF bidrar til sikring av strender og friområder for allmennheten. Vi forsvarer allemannsretten ved å anbefale at det reguleres mindre til utbygging i strandsonen, gis færre dispensasjoner og at ulovlige stengsler fjernes. Våre tilbud om aktivitet og opplæring er tilgjengelige for alle. Gjennom Kystleden bidrar vi til at alle kan oppleve kystkultur og friluftsliv på enkle og særegne områder.

Friluftslivet må tilpasses naturens tåleevne og bidra til sosial bærekraft

Området rundt Oslofjorden er Norges tettest befolkede, og kystlinjen her er under stort press. Vi overvåker arbeidet med arealplanlegging, for å vokte strandsonen og miljøet. Friområdene forvaltes bærekraftig. Gjennom Kystleden bidrar vi til å ta vare på bygg som ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Dette gir mindre nybygging, og gir mulighet for å bevare og formidle tradisjonell kystkultur.

Mer om hva vi jobber med

Noen pågående prosjekter

Filter

Se opp for havnespy i Oslofjorden

Havnespy, eller japansk sjøpung, er registrert på Koster og kommer sannsynligvis til å etablere seg i Oslofjorden. Prosjekt "Se opp for havnespy" skal spre kunnskap og oppmerksomhet rundt denne fremmedarten.

EP (Ekspandert plast) i Indre Oslofjord

Målet er å finne ut mer om de vanligste kildene til ekspandert plast (isopor) i indre Oslofjord ved å kartlegge bruksområder og mulige kilder med umiddelbar tilknytning til fjorden.

Kulturlandskapsskolen – prosjekt

Hovedformålet er å engasjere, motivere og lære bort skjøtselsmetoder, praktisk kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger, som økende gjengroing av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap, og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden og være en arena for utveksling av kunnskap, erfaring og…

Bestyrerboligen, Steilene

Målet er å åpne ny kystledhytte, Bestyrerboligen på Persteilene på Nesodden, for sesongen 2024

OF er høringsorgan for friluftslivet i Oslofjorden og går hvert år gjennom kommuneplaner og andre plandokument. Se alle uttalelser. 

Filter

Detaljregulering Kambo B4, innspill til varsel om oppstart

Ved så store inngrep er det viktig å ta vare på både naturinteresser og sikre allmenheten tilgang til fjorden og rekreasjonsområder.

Kommuneplanens kulturdelplan for Frogn kommune. Kommentarer

Det er viktig at det omfattende planforslaget utredes grundig med tanke på konsekvenser for natur og miljø, landskap og friluftsliv. Det finnes flere rødlistede arter, naturreservater og truet naturtyper i og like ved planområdet som kan påvirkes negativt.

Forslag til kommuneplanens arealdel (2022-2033) og sentrumsdel (2022-2034) for Horten kommune, kommentarer

Blant mange omfattende problemstillinger mener vi at strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling er de viktigste områdene planene må ta høyde for.

Regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde. OFs Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom forslag til regulerings-/bebyggelsesplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde og kommentert mulige konsekvenser for friluftsliv og naturvern